Wikipedia it pletros aspektai

Niekas neabejoja, kad esame dinamiðkos IT plëtros viduryje. Dar svarbesnë jûsø namø dalis yra tik kompiuteriai ir programinë áranga. Deja, tai yra tada, kai prarandate ið pirmo þvilgsnio, kaþkà neigiamo. Dël priklausomybës nuo programuotojø, mes galime padidinti jûsø daiktø efektyvumà ir kurti kitas darbo vietas. Kai kurie ið mûsø nepakankamai ávertino IT vaidmená atliekant turtingà bendruomenæ.

Jau kurá laikà mes vis daugiau ir daugiau girdëjome apie ERP kelià. Daugelis mano draugø ðiuo metu elgësi, bet jie negalëjo iðspræsti, kas buvo þemiau. Jis daþnai pasirodë ir radijo, ir televizijos. Vienà dienà nusprendþiau iðsiaiðkinti, kokia yra ERP sistema. Ðiame kontekste apibendrinu tai, kà suþinojau.ERP yra ámonës iðtekliø planavimo projektas. Tai reiðkia pabaigà, kuri yra „norinti ámoniø iðteklius“. Ðiuo metu IT taikomøjø sistemø dëka galima integruoti visus procesus, kuriuose yra nutolusiose ámonëse. ERP sistema leidþia optimizuoti ámonës veikimo galios aspektus, kuriuos ji turi su tokia programine áranga. Tai atliekama, inter alia, tokiais lygiais kaip þmogiðkøjø iðtekliø valdymas, finansai, logistika ar darbas. Ðios programinës árangos, sukurtos pagal modulius ir daugiafunkciná darbà, dëka vis daugiau ámoniø. Tai sukuria puikø viso darbo pagerinimà ir ámonës veiklos gerinimà. Dël to atskirø darbuotojø pajamos taip pat gyvena. Þinoma, bendrovës valdyba turi didþiausià naudà, taèiau pastebimai keièiasi ir þmoniø, dirbanèiø paprastesniu ámonës lygiu, padëtis.Leiskite mums trumpai apþvelgti pramonës ðakas, kuriose nurodomos ERP sistemos. Èia galite paminëti pieno pramonæ, plieno paslaugø centrus, prekybà, finansines konsultacijas, pramonæ, susijusià su augalø auginimu ir kitø þmoniø masæ. Ypaè naudinga naudoti minëtà programinæ árangà naujose mokslo ir moksliniø tyrimø institucijose, o tai yra labai pavojinga moksliniø tyrimø veiksmingumo sàlyga.