Vikipedijos plauko modeliavimas

Mano dukterëèia labai mëgsta þaisti su plaukais, galite já iðtikti visà dienà, ðukuoti ir sukurti. Taip pat tikrai sugeriama, kad norint viskà atrodyti puikiai, galima pagerinti vienà nerijos kelià kartø, kiekvienà kartà iðplaukiant plaukø priedus plaukams arba pridedant plaukø klipus. Jis labiausiai naudojasi mokyklø akiniais ir juos kuria. Jos neseniai sukurta „Mischief“ karalienë buvo ádomi ir jai reikëjo puiki ðukuosena ir suknelë. Ið pradþiø mano mama turëjo maþas nerijos su ákiðtais lankais. Po kurio laiko ðis geras vienuolika metø sakë ne, ne, ir ne daugiau. Að atrodysiu daug butø ... ir tai prasidëjo. Per keturiasdeðimt penkias minutes ásijungia ne tik raðymas. Ji atrodë graþi kaip didelë karalienë. Bet kadangi tai siejama su aristokratais, ji greitai pakeitë savo mintis. Nesijaudinusi, kad kompozicijos pradþioje pasirodë maþiau nei dvi valandos. Netikëtai ... visiðkai pasikeitë idëja, taèiau savo kalboje ji beveik buvo panaði á „nieeee, man nepatinka, nieko nekalbu apie karalienæ, kuri toli graþu nesuteikia jai“. Ji reikalavo naujos ðukuosenos, jos plaukai apipjauti uþpildytos kokos pavidalu. Laimei, þinoma, kaip jau sakë aukðèiau, mes jau praktikuojame savo plaukus, todël viskas vyko labai greitai. Jos motina, viena vertus, buvo papildoma ir dvideðimt minuèiø.

https://prideman.eu/lt/Man Pride - Veiksmingas erekcijos problemų sprendimas ir didesnis lytinis potraukis.

Geriausios mergaitës mergaitëms