Turisto drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë integravimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume iðgirsti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo rafinuota trumpiausiu momentu ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo naudojami tik ádomiems ir erdviems audiniams su tinkamais spalvotais daþais, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nerti. Be jø, taip pat buvo laikomasi nëriniø, romantiðkø sukneliø ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dar visai neseniai dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtinga þiedine sankryþa, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas dabartinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli paskutinio kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus skiriamos individualiam vaikø namui. Pabrëþtina, kad bendrovë mielai remia ávairias ðvarias ir draugiðkas kampanijas. Jos savininkai jau daug kartø pasiûlë savo darbus aukcionui ir kaip pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas geroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus vykdoma geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø nebrangios kolekcijos nei stacionariosios parduotuvës.Lenkø drabuþiø prekinis þenklas turi geriausiø drabuþiø gamintojø ið gërimø. Kiekvienoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma kiekvienas tinkamas siuvëjas, siuvëjas ir architektas. Vienu metu ðis pavadinimas sukuria kolekcijas su tradiciniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos pasiþymi tokiu plaèiu pripaþinimu, kad per parduotuvës atidarymà ryte pasiruoðæ stovi didelës eilës. Ðios kolekcijos iðeina visà dienà.Dabartinës kompanijos produktai jau daugelá metø buvo labai svarbûs tarp klientø, daugiau tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie pasiektø apdovanojimø galià, kurià jie taiko, kad rezultatai yra aukðèiausios klasës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclavas