Telekomunikacijo verslininkas

Jei verslininkas nusprendþia tapti PVM mokëtoju, jis bus priverstas savo ámonëje ádiegti aðtriø kasos aparatø. Daþniausiai toks sprendimas leidþia maþesnëms iðlaidoms apmokëti, kai atsiskaitoma Mokesèiø tarnyboje, todël daugelis verslininkø ðá variantà atidþiai priima. Taèiau jis turëtø rûpintis tuo, kad finansinis kasos aparatas egzistuoja tame paèiame elektroniniame árenginyje kaip ir visi kiti. Galbût nuo laiko iki momento susieti ávairius gedimus ar net didelius gedimus.

Visø pirma, ji ásiskverbia á tokias formas, kai verslininkas nori sutaupyti ir investuoti, pavyzdþiui, á naudojamà fiskaliná kasà. Net jei tai visada yra garantija, jûs turite atsiskaityti uþ paskutiná, kad neabejotinai suskaidytumëte anksèiau nei tas, kurá kà tik iðleido gamintojas. Verta þinoti, kokie kazino naudotojai susiduria su teigiamu dëmesiu ir saugumu, kad ásitikintumëte, jog jums nereikës atlikti techninës perþiûros anksèiau nei reikia.

Nereikëtø pamirðti, kad vienas naudos kasos naudojimas gali bûti naudingas nesëkmei. Taigi, turëdami árodymø, kai minèiø modulis yra per daug uþimtas. Tokiu atveju patiekalas gali bûti skirtingi produktø pavadinimai, nei tie, kurie turëtø bûti rodomi po to, kai buvo iðkviestas konkretus kodas. Jei jis prisijungia prie tokios situacijos, verslininkas privalo apie tai praneðti Mokesèiø tarnybai. Nesëkmingam þaidëjui ðioje formoje, bûtinai bûkite ir þiûrëkite ámonës, kuri nusprendë investuoti, savininkà ir atsarginá kasos aparatà. Tada, kai pagrindinis árenginys sugenda, bûtina apie tai praneðti atitinkamam biurui, taèiau svarbu tæsti pardavimus ir áraðus kasoje.

Jei investuotojas neturi papildomo prietaiso, jis yra priverstas laikinai sustabdyti darbà, kol kasa bus pataisyta. Elementas yra tai, kaip ámonës taip pat iðskiria sàskaitas. Kaip ir pakeitime, bus pristatyta, kad nepavyksta paðalinti gedimo, tada prieð naudojimà reikia perskaityti proto duomenis. Tik tada galite nuspræsti ásigyti ðiuolaikiðkà prietaisà arba atsisakyti pardavimo kasoje.