Svetaines pozicionavimas

Pagrindinis fiskalinio spausdintuvo elzab uþdavinys yra suvokti informacijà apie prekybà. Mokesèiø spausdintuvas, skirtingai nei kasos aparatas, visada dirba su iðorine sistema, o tai reiðkia, kad jis nëra nepriklausomas patiekalas. Pavyzdþiui, iðorinis organizmas yra kompiuteris, árengtas konkreèioje programinës árangos srityje.

Ryðys yra árengtas, pavyzdþiui, per RS232 serijos sàsajà. Toks sprendimas suteikia daug galimybiø vertinti ir teikti ataskaitas, o ne reguliariai kasos. Kitas fiskaliniø spausdintuvø privalumas - tai bûdas spausdinti uþ áprastø èekiø ir PVM sàskaitø faktûrø. Spausdintuvo ir kompiuterio derinys garantuoja ir tikrai labiau kontroliuoja iðduotus dokumentus. Prie spausdintuvo gali bûti átrauktas ir spalvotas TFT ekranas. Pavyzdþiui, 4,3 colio vertë. Jis turi bûti susijæs su korpusu arba iðoriniu. Toks monitorius perduodamas per tam skirtà kabelá, paprastai pusantrø metrø ilgio. Tokiame ekrane, be pagrindinio meniu, vartotojas gali perþiûrëti siûlomø prekiø kainà kaip árodymà, arba reklaminius klipus, kurie reklamuoja þinomà ámonæ. Spausdintuvas leidþia parduoti medþiagas su ilgesniais þenklais, nei áprastas kasos aparatas, galime atspausdinti logotipà Lenkijos ámonës pavadinime, NIP klientams sàskaitoje, taip pat brûkðninius kodus pagal kvitus. Spaudiniai gali bûti suprojektuoti ant popieriaus, o popieriaus plotis gali bûti keièiamas atsiþvelgiant á vartotojo poreikius. Kai kurie fiskaliniai spausdintuvai siûlo elektroniná kopijavimà SD svetainëje. Galite ásigyti & nbsp; prieigà prie SD kortelëje saugomø duomenø ið spausdintuvo arba kompiuterio vyriausybës. Prieiga prie kompiuterio SD kortelëje áraðytos informacijos leidþia perþiûrëti, praneðti ir kopijuoti bet kokià naudotojo pageidaujamà informacijà. Kaip árodymà galima atspausdinti ataskaità apie medþiagas, dël kuriø buvo atlikti mokesèiø tarifø pokyèiai. Visi ðie patogumai neturi paprasto kasos.