Standartinis iso informacijos saugumas

Svarbus dalykas verslo praktikoje yra susirûpinimas dël teisës aktuose nustatytø normø, susijusiø su ástatymo ar reglamento reikðme, laikymosi. Europos Sàjungos teisës aktai taip pat yra labai svarbûs, kurie veikia visame regione visame regione. Pavyzdþiui, ATEX direktyva reikalauja, kad verslininkai uþtikrintø tinkamà techniná árangos lygá sprogimo keliamose vietovëse.

Man Pride

Nëra lengvos pozicijos, nes maðinos, kurios neatitinka dabartiniø sàlygø pigiausiems, ir daugelis parduotuviø ir gamyklø iki ðios dienos naudoja prietaisus, kuriuos galima pakeisti net ir senoviniais. „Atex“ árenginiai yra technologiðkai stiprûs árenginiai, bendri su ATEX taisyklëmis, kuriuos jie ásigys, kad suteiktø sveèiams aukðtà saugumo lygá. Jis neslëps, kad ðis vaidmuo turëtø bûti vertingiausias kiekvienam pramoninës parduotuvës savininkui. Verta prisiminti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, kad nelaimingo atsitikimo darbe atveju jam reikës patenkinti socialinius darbuotojo poreikius. Deja, tai yra nedidelis skaièius, todël daugelis uþkerta kelià tokiø ávykiø atsiradimui. Visø pirma patiekalai, pritaikyti prie ðio principo sàlygø, bus pilnos investicijos daugelá metø. Jiems turëtø bûti suteiktos aiðkios pajamos jau naudojimo mënesiais. Dël to lengvai galësime sumokëti skolà, kurià patyrëme minëtø maðinø pirkimo vietoje. Verta paminëti, kad atex direktyva buvo sëkmingai ágyvendinta á Lenkijos teisiná planà, o kiekviena pramoninë parduotuvë veikia. Kiekvienas turi prisitaikyti prie savo sàlygø ir jau pakeisti senus prietaisus. Verta nepamirðti, kad nepavykus to pasiekti, gali kilti grësmë tvirtoms finansinëms nuobaudoms, kurios labai sumaþina mûsø biuro biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.