Sprogimo pavojaus klase b

Sprogimo pavojus darbo ar vieðøjø vietø prasme yra problema, kurios negalima trivializuoti. Statybos ástatymuose reikalaujama daug sprogimo apsaugos tokiose vietose, o nesilaikymas gali bûti laikomas rimtos tragedijos prieþastimi. Vietos, kuriose yra ypatingas poveikis sprogimo keliui, yra skirtingos ámonës ir gamybos salës. Yra viskas, ko reikia norint pasiekti nelaimæ: degios dujos, laikomos dideliuose balionuose, ugnies ðaltiniuose, daþnai yra nepakankamas vëdinimas. Visa tai yra sprogimo galimybë.

Pirmiau nurodytose srityse reikia imtis papildomø atsargumo priemoniø. Labai svarbu reguliariai atlikti maðinø audità ir paðalinti visus trûkumus. Pavyzdþiui, jei naudojami elektriniai pavaros ðepeèiai, atsiras didþiulis kibirkðtys, deðimtis ar daugiau kartø daugiau nei kasdieniame darbe. Mes taip pat átraukiame iðsamø visø cilindrø ir konteineriø, kuriuose yra degiø alkoholiø ir medþiagø, kontrolæ. Iðsiliejæs cilindras su sprogstamomis dujomis gali uþpildyti butà sprogimo gale. Nors dujos daþniausiai turi bûti sumaiðytos su oru didelëje koncentracijoje, kad galëèiau atvykti á sprogimà, tai ne visai ði problema dar nepakankamai ávertinama.

Multilan Active

Kitas saugumo klausimas yra specialiø ðviestuvø ir ðviesos jungikliø prijungimas. Kiekvienas apðvietimo apðvietimas sukelia blykstës sàlytá su sàlyga, kad lempa padidina srovës suvartojimà lempos centrinëje jos veikimo fazëje. Taip pat kalbama apie kaitinamàsias lempas, kai taip pat yra fluorescencinës lempos. Tokia kibirkðtis yra gana daug, kad sprogimà sukeltø degios dujos. Naudojant specialius sprogimui atsparius ðviestuvus ir jungiklius ði rizika labai ribojama, taèiau svarbiausia yra saugaus dujø ir degiø ir sprogiø medþiagø saugojimas.