Sauguma ir viedaja tvarka

Jei aktyviai gyvenate kartu su visa ðeima, þinote, kiek didelës ir kiek pastangø reikia samdyti namà pagal uþsakymà. Dienos dulkiø valymas, prisimindamas apie gerà oro drëgmæ, ty þiedadulkiø surinkimà ið þemës. Galimybë vietoj dulkiø siurblio, kuris turëtø pereiti ið kambario á butà ir átraukti á butà (o kartais per trumpas kabelis, verta investuoti á centrinius dulkiø siurblius, kurie yra patalpinti patalpose ir atlikti visø trijø ðiø árenginiø vaidmená.

Ðis árangos standartas vis labiau populiarëja mûsø rinkoje. Vakuuminë ðildymo sistema yra árenginys, esantis mûsø patalpose ir árengtas prijungiant ilgà vamzdá prie konkreèiø lizdø. Ásiurbimo sistema per kanalus, esanèius sienø viduje, perduoda neðvarumus centrinei bendrovei, ty dulkiø siurbliui. Ið pastato iðpilama neðvarumø ir oro.

Vanefist NeoVanefist Neo - Atsikratykite kūno riebalų pertekliaus!

Mums nereikia nerimauti, kad netyèia èiulpdami svarbesnius dalykus mes juos prarasime amþinai. Sistemoje yra daiktø, esanèiø talpykloje, kuri nëra atliekama pagal tam tikrà filtrà.

Ðio sistemos, kuri palengvina valymà, standartas neturi bûti sukurtas namuose. Jau árengtuose blokuose naudojami palëpës ar montavimo kanalai.

Dël tokios árangos mes didiname mûsø egzistavimo vertæ, turëdami ne tik laiko taupymo árenginius. Yra ta pati þinoma medþiaga alergiðkiems þmonëms. Centriniai dulkiø siurbliai leidþia atsikratyti daugumos erkiø, taip pat ir kitø þiedadulkiø, kurie yra alergijos prieþastis. Oras augale yra stipresnis ir cirkuliacija didëja.