Pramones ir miesto pletros darbo kortele

Didëjanti pramoniniø technologijø plëtra, sutelkiant dëmesá á tinkamà gamybos rezultatà, procesø energijà ir galià tokiose srityse kaip spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë padidina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Kuo intensyvesnis gamybos procesas, sukuriamos geresnës apkrovos, kurias norima neutralizuoti, kad nekeltø pavojaus vartotojø saugumui.

Dël nekontroliuojamo susikaupusio elektrostatinio krûvio, alkoholio ir oro miðinys gali uþsidegti sukurtos odos ir sprogimo sukelti. Tokiø problemø sprendimà sprendþia ámonës, kurios tokiais atvejais naudojasi, inter alia, elektrostatiniu áþeminimu, ákrovimo pavirðiaus valymu, neutralizavimu ar elektrostatiniu ákrovimu.Elektrostatinis áþeminimas - tai áþeminimo mechanizmas, kuris yra naudojamas modelyje, norint ákrauti talpyklas, kuriose yra biriø medþiagø ar skysèiø. Didelio kiekio elektrostatiniai krûviai dedami ant jø dydþio. Prieð pakrovimo metodà privaloma prijungti prie rezervuaro áþeminimo sistemos. Tai paðalina uþsidegimo rizikà. Kiti pavojingi dalykai turi bûti vamzdþiø, voþtuvø, pûstuvø sëkmë, kurie, gaminant birias medþiagas gaminiui, gali vibruoti ar nusidëvëti viena nuo kitos ir sukurti uþdegimo pavojø. Didelës talpyklos ar talpyklos, uþpildytos degiomis medþiagomis, taip pat turëtø bûti áþemintos. Kiti pavojai apima nepagrástus konteinerius, naudojamus maiðymo ir maiðymo procesuose. Ið tikrøjø visi gamybos proceso etapai generuoja elektrostatinius krûvius, nesvarbu, ar jie nori ákelti produktus á lanksèias talpyklas, ar rankiniu bûdu uþpildyti statines ar skardines. Elektrostatinis áþeminimas yra bûtinas, nes já galima iðkrauti tarp personalo ir árankiø bei konteineriø, o zonoje, kurioje gali kilti pavojus, gali kilti uþdegimas ir sprogimas.