Pjaustytuvas lozamet allegro

Sûrio pjovimas yra trivialus klausimas, taèiau parduotuviø padëjëjø patirtis sûriø santykiuose su svoriu yra visiðkai kitaip. Sûriø rûðys yra skirtingos. Yra kietø sûriø, kokio pjaustymo jums reikia ðiek tiek daugiau energijos, bet taip pat ir labai lankstus sûris, netgi jungiantis prie peilio pavirðiaus, net jei yra tas pats peilis, skirtas grieþtai sûriø pjaustymui. Atsiþvelgiant á tai, kad peilio pavirðius yra neðvarus su lipniu sûriu, sekanèius grieþinëlius vis sunkiau supjaustyti á tikslø procesà, nepaþeidþiant sûrio struktûros.

Kà tuomet gali padaryti þmonës, kurie gamina sandëliuose, kurie kasdien supjaustytø ávairius sûrius savo klientams? Visø pirma, jie turi priimti gerà pjaustytuvà. Pjaustyklës ma-ga sûris yra labai plati kokybë, skirta visø rûðiø sûriui pjauti. Yra labai paprastas peilis, gerai pjaustantis á sûrá ir supjaustytas plonais, subtiliais grieþinëliais. Tai árodo, kad ðis pjaustytuvas artimiausiu metu supjaustys didesnæ sûrio dalá be poreikio valyti peilio pavirðiø kas kelis gabalus. Tada yra daug pageidautina, kai reikia, kad artimiausiu metu bûtø supjaustyti milþiniðki ávairiø rûðiø sûriai, kurie daþnai bûna sandëliuose. Vis dëlto mes vis labiau pasirengæ ásigyti pjaustytuvà savo namams, nes atrodo, kad mes labai dþiaugiamës, kad galime prisidëti prie reikalingo darbo, kuris mums suteikia daug problemø.

Ðiandien, vietoj supjaustytø sûriø, galite nusipirkti savo sûrio pjaustytuvà ir per dienà sûrio gabalëliais iðpjauti kuo daugiau sûrio grieþinëliø. Tai yra þinomas energijos taupymas ir pats sûris, nes saugomi viso bloko perspektyvoje bus lëtesni uþ lëtesnæ galià nei sûris, supjaustytas á maþus gabaliukus parduotuvëje.