Pjaustykle daldytiems mesai wikipedia

Sûrio pjaustytuvas yra gastronominis patiekalas, naudojamas tiek restoranø gamyklose, tiek ir parduotuvëse. Kai kuriose ámonëse jie perka sûrio ir ðalto mësos pjaustymo prietaisà. Reikia pasakyti, kad sûrio pjaustytuvas turi turëti teflono mentæ, kad sûrio grieþinëliai nebûtø prijungti prie peilio.

Kur mes susitiksime su pjaustytuvu?Skrudintuvams, naudojamiems gastronomijos kryptyse, pvz., Restoranuose, maitinimo ámonëse ir kolektyvinëse mitybos ástaigose, bûdingas daug didesnis efektyvumas nei árenginiuose, skirtuose praktikai parduotuvëje, kur jie taip pat naudojami maþesniam prekiø skaièiui sumaþinti. Byla yra prekybos centrai, kuriuose sûriai supjaustomi ne tik kliento lûkesèiams, bet ir parduodami savitarnos zonose.

Sûrio pjaustyklësSûrio pjaustytuvas turi uþtikrinti darbø tikslumà ir efektyvumà dël aukðtø peiliø ir leisti pjauti riebalus, per kuriuos paruoðtos grieþinëliai yra iðdëstyti konkreèios vietos galvoje. Jei supjaustytas produktas apdoroja visà pakrautà medþiagà tolesnio pardavimo pabaigoje, galime nustatyti, kiek pleistrø reikia sumokëti árenginyje. Tada yra pasiûlymas, kurá turi automatiniai patiekalai. Produkto galas ir mes galime patogiai supjaustyti dabartine kryptimi, árenginiui pasirinkus slëgio dangtelá. Pjaustytø pleistrø storio reguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 28 mm. Aðmenø matmenys paprastai yra nuo 250 iki 300 mm. Ypaè svarbu uþtikrinti kliento darbo saugà ir iðvengti pernelyg didelio darbuotojo darbo krûvio, kad nebûtø pernelyg daug nuovargio, kurá sukelia ilgas prietaiso tarnavimo laikas.Sûrio pjaustyklës yra ið dalies pagamintos ið aliuminio - veiksniø, kurie yra ryðys su anoduoto aliuminio vaisiø ir lakuoto aliuminio pagrindu. Dabartinë dëka jie yra natûralesni, taèiau vis dar suteikia naudotojui stabilumo darbo metu.