Pavojingo medthiago vokieeio kalba

Naujoviðkoje pramonëje naudojama deðimtys tûkstanèiø degiø ir sprogiø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugelyje pavyzdþiø yra gerai suprantami ir dokumentuojami. Todël pavojus, kurie atsiranda dël jø buvimo gamybos procese, yra gana prieinama. Situacija tampa nemaþa problema, kai perkeliate, sandëliuojate ar apdorojamos laisvos medþiagos. Pavojingø sprogstamøjø grësmiø pavojus yra tariamai nekenksmingø medþiagø, pvz., Miltø, medþio, cukraus, kakavos, aliuminio ar dokumentiniø filmø apie dulkes, galia.

Pramoniniai centrinio dulkiø siurbimo árenginiai naudojami dulkëms ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árangos bei saliø statybai apdoroti. Tuo metu jis sukuria higienà darbo aplinkoje, o vienintelæ dirbanèiø þmoniø ir ástaigø bei priedø apsaugà nuo þalingo dulkiø poveikio, esant dabartinei antrinio sprogimo rizikai. Bet kuri pramonës árenginius valdanti ámonë turi atlikti árengimà pagal árenginyje nustatytus teisinius standartus.

Svarbus centrinio siurbimo uþdavinys:- sveikatos apsauga ir tai, kad moteris yra vaikðèiojanti kambaryje nuo kenksmingo dulkiø poveikio.- maðinø ir priedø apsauga nuo gedimo dël dulkiø poveikio, \ t- árenginiø ir þmoniø, kurie raðo darbo vietas, apsauga nuo nekontroliuojamo þiedadulkiø sprogimo poveikio.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios ar sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai arba hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Ðis reiðkinys gali paskatinti sunaikinti dulkiø atskyrimo árenginá, kaip ir visas vienetas. Pagal statistikà, filtravimo árenginiai ir ciklonai atitinka aukðtos kokybës sprogimo pavojø.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogstamoji saugaKaip nurodyta pirmiau, pagrindinis centrinio vakuuminio valymo árenginio uþdavinys yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Viena vertus, sprendimas uþtikrina maksimalø árenginio ir gaisro saugumà, o likusi dalis sumaþina iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Reikia atkreipti dëmesá á tai, kad degiø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.