Parduoti anglidkus produktus

Jei ieðkome programos, kuri padëtø mums su prekiø ir paslaugø pirkimu ir pardavimu susijusiø procesø praktikoje, tada Enova mums paruoðë kaþkà ypatingo. „Enova“ demo programa yra svarbiausios prekybos vidaus rinkoje bandymø ir bandymø kategorija. Dël to mes nekelia jokio pavojaus, mes priimame programà be jokiø pasekmiø, o vëliau, jei mums nepatinka, paprasèiausiai nutraukiame bendradarbiavimà. Taèiau tai tikrai nenorësime.

Já garantuoja geriausi ðiuolaikinio pavadinimo specialistai ir „enova“ suteikta garantija (patvirtinta atestacijomis. Galime naudoti pagrindines paslaugas, pavyzdþiui, mokesèiø knygà, sàskaitas faktûras, prekybos knygà ir inventoriaus knygà. Ne, taip ne viskas. Mes taip pat teikiame papildomas paslaugas, áskaitant elektroniniai banko iðraðai, bendravimas su „Zebra“ brûkðninio kodo spausdintuvais arba virtualios banko sàskaitos. Sveèiø ir vadovø stalai taip pat sutampa su pasiûlymu.Kainoraðtis pats priklauso nuo kliento poreikiø, taip pat gauname rangovo kortelæ, kurios dëka galësime lengvai pasiekti skelbimà kontaktiniam asmeniui, prekybos sàlygoms, banko sàskaitø numeriams, kontaktiniams asmenims ir kitø bûtinø dokumentø sàraðui. Ástaigoje galime patikëti ar uþsakyti siûlymus rezervuoti sandëlio prekes. Programoje yra integruotø analizës ir ataskaitø elementø. Jis taip pat gerai veikia internetiniame aukcione, kai yra vidutinio dydþio stacionari parduotuvë. Programos dëka galime lengvai parodyti daugybæ medþiagø bûdø, nesirûpindami jø funkcijø laikotarpiu.Jei vykdote verslà, ámonæ, teikianèià paslaugas, turite naudoti „enova“ planà. Jûsø knyga, kuri yra tris kartus lygesnë, jûs taip pat gausite tik malonumà. Programa jums daug nuveiks, o tai leis dabarties sutaupyti didelæ vertingo laiko dalá. Jûsø ámonë aktyviai dirbs, ir jums patiks klausytis pinigø, kuriuos sutaupëte programos dëka. Kiekvienas atsakingas darbdavys pasirenka protingai, pasirenka „enova“ programà ir jûsø darbas bus poilsio.