Pardavimo apskaitos aradai

2013 m. Pradþioje buvo ávestas ápareigojimas registruoti pardavimus kasos aparatais. Ástatymo nuostatos taikomos verslininkams, teikiantiems pagalbà ir parduodant prekes, iðskyrus ûkininkus. Dauguma verslo subjektø (pvz., Kirpykla, gydytojas ar mechanikas privalo parduoti ir surinkti kasos aparatus pardavimo vietoje.

Vestuvëms ðis tikslas neveikia nedelsiant bet kuriam verslininkui, kuris, pavyzdþiui, nevirðija ástatymø leidëjo privataus asmens nustatyto teisinio limito, kuris ðiame teisës akte buvo sugrieþtintas 20 000 Lenkijos zlotø. Be to, be dabartinës padëties, iðlieka faktas, ar verslininkas tik pradeda verslà, ar ðià energijà eksploatuoja 10 metø. Nustaèius ástatymø numatytà sumà, verslininkas privalo registruoti pardavimus, iðlaikydamas kasos aparatus ar kasos aparatus, kuriems gresia sankcijos ir sankcijos.

Daugelis investuotojø ir nori bûti verslininkai bijo pirkti kasos. Dabartinë problema yra milþiniðka, ir, pasak populiarios nuomonës, galiausiai ji priþiûri valstybinius organus kaip ámonës formà, ið kurios, be kita ko, priklauso ir valstybës pajamos. Taèiau situacija yra atvirkðèiai, nes finansinis biudþetas, sukuriantis reikðmingus, gali paskatinti formø tobulinimà ir darbo skaièiaus ribojimà. Prieð perkant pirmàjá kasos aparatà, verta þinoti apie naujus tipus ir jø vertes (pvz., Ávedus paieðkos slaptaþodþio „kasos kainos“, nes priklausomai nuo kampanijos kiekvienas investuotojas ieðkos kitø funkcijø.

Prieð pirkdami kasos aparatus, norëdami tvarkyti kasos aparato áraðus, pirmaisiais verslo metais labai tiksliai saugomi laimës pardavimai ir pagalba privaèiø subjektø padëèiai. , Taip pat turëtume nepamirðti, kad visiðkai naujos rûðys naudojamos privaèiø asmenø sàskaitoms faktûroms iðraðyti, o antrasis - tais atvejais, kai pardavimas nëra sàskaitoje. Svarbiausia, kad gaunami pervedimai aiðkiai nurodytø, kà jie dirba, pridëdami sàskaità faktûrà ar uþsakymo numerá ir kruopðèiai pateiktà pateiktà paslaugà ar medþiagà.