Pardavejas automobilyje

Ryðys tarp dviejø vyrø yra kompromisinis darbas, kuris apima abiejø daliø mainus. Bûtina kalbëti tarpusavyje, o ne tæsti daugelio dienø tylà, kuri klubui nesuteikia jokio gërio ir netgi kelia abejoniø. Problema kelia problemà, o ne kasdienis gyvenimas. Mes netgi skiriamës apie trivialitumus ir poreiká jà iðtaisyti. Porø gydymas yra geras bûdas nustatyti klubo trikdþiø prieþastis.Kiekviename susitikime su terapeutu aptariamos situacijos, paimtos ið draugo biografijos, kurios sukelia blogus prisiminimus, apgailestauja partneriui, pyktis, nusivylimas. Iðsami partneriø emocijø ir abipusio elgesio analizë padës jiems suprasti savo reakcijø prieþastis, kurias jie paprastai siunèia á emociná dviejø þmoniø atskyrimà.

Kai áeiname á judëjimà su papildoma moterimi, turime sukurti, kad ji sukurtø tiesioginius bûdus ir elgesá. Kartais tai atsitinka taip, kad kartu gyvename matome dviejø labai originaliø pasauliø susidûrimà, kur tas pats kaip mes atsistojome ir kà jie paëmë ið teismo, o ne atgal, atitinka antràjà dalá. Ðtai kodël bûtina nustatyti, kaip mes kartu rodome savo gyvenimà, áskaitant atsakomybës pasidalijimà. Gera paminëti tai, kà nepritariame nuoðirdþiø ketinimø mastui. Specialistai, be abejo, daþnai supras, kad tam tikrø þodþiø naudojimas natûraliuose pokalbiuose nëra bûtinas.

Sakiniai, kuriais siekiama iðprovokuoti partnerá, áþeisti jo ðeimà, palyginimai ir nustatymai, kurie jam neigiamai moko, bet ne jo naudojimas. Meilë neiðeina ið dienos á dienà, bet mes daþnai nesuprantame, kad problema yra tik klaidinga komunikacija, kuri yra per maþa arba visai ne. Santykiai gali bûti sunkûs, ypaè kai vienas ið kolegø nemato problemos, kuri yra mylimojo nusivylimo ir nepasitenkinimo sàlyga. Bendra terapija yra puiki idëja, jei planuojate suteikti sau galimybæ atgauti savo meilæ.