Paragon atsisiuntimas

Labai daþnai girdime apie darbotvarkëje numatytus veiksmus, kad þmonës þinotø, jog ið parduotuvës turëtumëte paðalinti kvitus. Taèiau dël paprasto duonos valgytojo ðis gavimas ar jo nebuvimas nesvarbu. Galø gale, jis sumokës tà paèià sumà uþ apsipirkimà, neatsiþvelgiant á tai, ar jis priims èeká, ar ne. Taèiau ði kita dalis, t. Y. Pardavëjas ir parduotuvës savininkas, yra didelis skirtumas. Kvito iðdavimas leidþia klientui ásigyti mokestá mokesèiø inspekcijoje.

Pareiga iðduoti kvitusBet jei tai nëra iðduoti kvità, iðskyrus apie tai, nes tai bus ne paskutinis pirkinys atskaitinga, ir visi vartotojas iðleistos monetos bus eiti á savo kiðenæ. Pastarasis variantas nëra privalomas ir paprastas. Taigi pareiga, kuri turi bûti árengtas kasos parduotuvëje. Ba, paskutinis suma turëtø pasijuokti visø pirkimø, kuriuos vartotojui, ir, jei bûtina iðduoti kvità klientui. Gali atsitikti taip, kad parduotuvë prekybos valdys ið mokesèiø inspekcijos nerodomas tuo paèiu metu, o kai ne, mes ið karto iðduoda kvità, arba, dar blogiau, ne dygliuotos apsipirkti pinigø turësime dideliø problemø. Tas pats pavojus iðskirtinai didelës finansinës bausmës ne tik uþ parduotuvës savininkas, bet ir pardavëjui. Taigi nepamirðkite, kad veikdamas prekybos, mes esame suinteresuoti ápareigojimas nuo sumos, net jei savininkas buvo purvinas ir pavyko padaryti kitaip. Jei daugiau kontrolë yra pardavëjas bus atsakingos uþ blogà elgesá pasekmë.

Mokesèiø vengimasDarant prielaidà, kad ði parduotuvë, turite þinoti, kad turite pasirinkti kasos aparatà. Prekyboje esantis kasos aparatas yra lygiai toks pat reikalingas, kaip ir mûsø siûlomas produktas. Be to, kaip be papildomos parduotuvës negali trukti. Nereikia uþregistruotø èekiø tam tikroje parduotuvëje, tuo geriau parduotuvës pajamos ir tai, kas toli nuo mokesèiø, kuriuos reikia pateikti. Taèiau jûs tikriausiai neegzistuojate nugarëliø gavimo trûkumo. Mokesèius moka visi ir visi yra apskaièiuoti su mokesèiø inspekcija. Ir ið tikrøjø mokesèiai uþ uþdarbá nëra tokie graþûs, kaip ir galimos nuobaudos uþ neuþstatymà kasoje. Tai tikrai didelës baudos, ir tai nëra verta rizikuoti. Paskutiná kartà galime pamirðti daug daugiau nei mokëti mokesèius.

Tinkamo kasos aparato pasirinkimasSvarbu, kad grynøjø pinigø ir kasos aparatas bûtø tinkamas Lenkijos verslui, nes kasos aparatø pasirinkimas yra didelis. Yra ávairiø fiskaliniø kasos aparatø. Mes renkamës tinkamà, atsiþvelgiant á parduotuvës, kurià darysime, pobûdá ir stiprumà. Jei verslas elgsis su daugiau pardavëjø, kasos aparatas yra labai naudingas, taigi ir toli nuo kasos. Norint rasti gerà fiskaliná árenginá, verta ieðkoti ávairiø nuomoniø internete, ávesdami paieðkos slaptaþodþio „kasos parduotuvë“.