Osmiolatkos psichika

https://arthro-n.eu/lt/ ArthroNEOArthroNEO - Veiksmingiausias stipriø ir sveikø sànariø bûdas! Rûpinkitës visapusiðkai.

Oro dulkiø sàlygomis bûtina naudoti prietaisus su ATEX sertifikatu ir konstrukcijomis, suprojektuotomis ir pagamintomis pagal ES teritorijose taikomà ATEX direktyvà.

Praktiðkai, dulkiø daþymo sàlygomis, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, pirmiausia reikia kiekvieno tinkamo dulkiø paðalinimo patiekalo. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina daugumà pavojø, taèiau, kad galëtø sklandþiai veikti, bûtina nustatyti tinkamai paruoðtus ir galbût gerus techninius, technologinius ir procedûrinius sprendimus. Kokie sprendimai?

ATEX dulkiø iðtraukimas praktikojeATEX dulkiø ðalinimo veikla (gera su Europos direktyvomis skirta:- naudojant vietinius tvirtinimo elementus, kurie turëtø bûti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, tvirtinimo detalës yra savaime palaikanèios ginkluotës, pramoniniai gaubtai arba specialûs suckers- reguliariai dulkinant pavirðius, kuriuose susidaro smulkios dalelës (pavyzdþiui, aplink stakles, ðiam projektui turëtø bûti naudojami pramoniniai dulkiø siurbliai, \ t- geras darbiniø átaisø ir paèios dulkiø iðtraukimo sistemos áþeminimas, nes jis vis tiek gali sukelti elektrostatinius krûvius, - áþeminimas apsaugo ðá reiðkiná,- tinkamas dulkiø iðtraukimo kanalø konstravimas ir jø apsauga nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø surinkimo priedø, suprojektuotø pagal ATEX taisyklæ, naudojimas ir atitinkami sertifikatai.Norint uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos yra vertinamos po to, kai árenginyje árengiami gaisro gesinimo (gaisro ir (arba gaisro reþimai.