Oro tardos slaptathoda

Visose pramonës ðakose ir ðakose, kur technologinio proceso pabaigoje susidaro dulkës ir kitos priemaiðos, turëtø bûti naudojami maloni ir funkciniai dulkiø atidarymo ir valdymo bûdai.

Gamybos aplinkos terðimas, atsirandantis baigiantis medþiagø apdorojimui, ðlifuojant, pjaustant ar græþiant, taip pat, kai liejama laisvos medþiagos, daro átakà gauto produkto padëèiai, þmoniø apsaugai ir sveikatai, gamybos pelningumui ir efektyvumui. Maþasis turëjo bûti ore, o elektriniø árankiø ir gamybos maðinø darbui - maþiau dulkiø aiðkiai pailgina prietaisø tarnavimo laikà. Kai kurios dulkiø rûðys gali bûti nuodingos þmogaus organizmui, smulkios dulkës taip pat padidina sprogimo rizikà, todël bûtinas efektyvaus dulkiø surinkimo darbuose naudojimas.Dulkiø ðalinimo sistemose turi bûti naudojamas dulkiø ðalinimas ir ore suspenduotos kietosios medþiagos, po to jas transportuojant, filtruojant ir saugant. Pagrindinis sistemos elementas yra vietiniai iðmetamieji vamzdþiai, t. Y. Árenginiai, kurie yra nedideli atstumai nuo apdulkinimo ðaltinio. Vietiniai iðtraukikliai sulaiko ir leidþia paðalinti terðalus jø gamybos patalpoje, tokiu bûdu paðalindami dulkes nuo oro ir neleidþiant jam informuoti interjere. Kitas sezonas yra dulkiø, áskaitant iðtrauktà orà, paðalinimas á valymo árenginius arba atskirti juos vietoje, kur tarða neveikia kenksmingoje mokykloje.Dulkiø surinkimo sistema turëtø bûti kieta, nes ji negali sukurti elektrostatiniø krûviø, kurie gali bûti uþsidegimo ar sprogimo atvejis, turëtø bûti virð medþiagø, pagamintø ið stipriø ir graþiø formø, atspariø korozijai ir trinèiai. Árengimas turi bûti dar grieþtas, o tai uþtikrins efektyvumà, naðumà ir patikimumà.Dulkiø surinkimo sistema yra tinkamai pritaikyta darbo vietos sàlygoms ir poreikiams, todël jo paskirtis, sukûrimas ir statyba yra orientuota á individualius pageidavimus ir poreikius.Aukðtos klasës dulkiø ðalinimo sistema uþtikrins gaivø orà, komfortà ir pasitikëjimà darbo aplinka ir teigiamai paveiks ámonës plëtrà.