Nievatowiec ir prekio eksportas

Kolposkopas yra dabartinis aparatas, kuris padeda gydytojui (su atitinkama specializacija ieðkoti, o tai reiðkia, kad gimdos kaklelio tikrinimas taip pat yra jo dydis ir maþesnë savybë bei kanalas. Be to, jis veikia tikrinant specialø makðtá ir vulvà, tikràja apytikslë, kuri padeda ðiai kamerai.

Kolposkopija, nes tai yra pirmiau apraðytas testas, yra trûkumas, kuris per kelias sekundes leidþia pasiekti paskutinæ, o tai yra ðiek tiek daugiau paciento, profesionaliau diagnozuoti ligà, ir imasi sparèiausiø veiksmø, kai aptinkama liga. Tokio tyrimo dëka galima rasti ir suprasti jau veikianèià ikiklinikinæ vëþio formà, ir galima pradëti veikti nedelsiant (ir kaip þinome ðios ligos atveju, greitesnë reakcija, tyrimas ir veiksmai, tuo didesnë viltis pacientui atsigauti. Pirmiau apraðyta ikiklinikinë stadija yra vëþio stadija, iðgydoma praktiðkai ðimtu procentø, todël koloposkopo tyrimas yra ypaè pageidautinas. Vien tik kolposkopija yra maþdaug aðtuoniasdeðimties procentø vëþio aptikimo daþnis, o citologija, jos vëþio aptikimas, yra maþdaug septyniasdeðimt procentø veiksminga. Taèiau profesionalûs gydytojai rekomenduoja derinti abi technologijas, t. Y. Citologijà ir kolposkopijà - tai gydo ðimtà procentø ðios blogos ligos nustatymo garantijos. Kolposkopas gali bûti naudojamas kaip árankis, padedantis atlikti iðsamesná tyrimà. Ðio prietaiso dëka teisingas gydytojas taip pat gali apibûdinti operacijos, paraðytos ant vulvos, gimdos kaklelio ar makðties, apimtá. Be to, baigus procedûrà, kolposkopas gali lengvai ávertinti, ar veiksmas buvo sëkmingas. Galø gale yra tam tikri apribojimai, kurie turi bûti grieþtai prieð egzaminà - kaip árodymai prieð kelias dienas prieð kolposkopo tyrimà, tu negali egzistuoti arba atlikti ginekologinius tyrimus. Todël jis gali neigiamai paveikti paieðkà ir jo poveikis tikrai bus „suklastotas“.