Nedtumas nepradedant membranos

https://de-xic.eu/lt/

Daugelis moterø stebisi, kas yra patogus amþius nëðèioms moterims. Yra moterø, kurios labiausiai tikëtina, kad pabandys vaikà 18 metø, galbût anksèiau. Vis dëlto dauguma pirmiausia nori sutelkti dëmesá á finansiná stabilumà, tinkamà partnerá, patogø gyvenimà, materialiniø priemoniø þodá, kuris leistø ádomø ir tinkamà vaiko auginimà. Tiksliai yra teisingas sprendimas, taèiau tai yra vienas bruoþas. Bûtent amþius. Nors mes galime jausti psichiðkai nepasiruoðusius maitinti kûdiká, jis gerai neþino savo kûno, kai ðis amþius yra, o vëliau jis yra dar blogesnis.

Biologiniu poþiûriu geriausias laikas, kai vaikas gimsta jaunikiui, yra nuo 18 iki 25 metø. Anksèiau jûsø kûnas nebëra pakankamai iðvystytas, kuris gali sukelti persileidimà ir mirusio vaiko gimimà. Taèiau vëliau, po 35 metø amþiaus, ligø, susijusiø su genetinio kodo sutrikimu, tikimybë, pavyzdþiui, kai padidëja Dauno sindromas.

Kai kalbama apie tinkamà amþiø pastoti, galas yra biologija. Darbe jis primena, kad dvideðimtmetës mergaitës baigia studijas (arba yra jø dalis, jie tik pradeda dirbti, jie taip pat negali bûti konkretûs partneriai, bet jei jie planuoja, jie nëra tikri, ar nori likti visà gyvenimà su juo. Be to, jie nenori apriboti savo brangiø, pirmøjø metø dël didelio ásipareigojimo turëti vaikà. Negalima kaltinti jaunø þmonø uþ tai ir neatsiþvelgti á motinø instinktus. Tada yra natûraliø reakcijø, kurias sukelia pokyèiai aplink mus. Todël, nepaisant to, kad biologinio laiko stebëjimas yra labai sëkmingas, nereikia pamirðti, kad tai nëra gydymas, lemiantis, ar nusprendþiame pastoti, ar ne. Visø pirma, abu bûsimi tëvai turëtø atspindëti toká norà turëti palikuoná. Yra bent jau pagrindinis finansinis stabilumas ir þinios, kad neprarandame nëðtumo sëkmës. Taip pat nepriimtina, kad moteris, norëdama sustiprinti santykius su draugu, galø gale pastoja. Toks gydymas, nes tik pablogins padëtá tarp moters ir vyro.

Gerbiamasis pone, principas yra tai, kad jûsø kûnas suteikia mums sutrumpintà ruoþà pastoti. Realybë egzistuoja ir tai, kad tinkamas amþius nukentëti, pasirenkamas anksèiau, teoriðkai, tuo geriau. Tai nepagerina to, kad vaikas turëtø bûti meilës tarp dviejø þmoniø, o ne pareigos jausmas.