Naudojant elektrono mikroskopa

Internetas sukëlë revoliucijà þmoniø gyvenime. Deja, be daugelio neginèijamø privalumø, tokiø kaip tiesioginë duomenø prieiga suteikia daug pavojø. Kai kurioms sunkiausioms priklausomybëms priskiriamas internetas.

Apskaièiuota, kad net 20% kompiuteriø vartotojø gali priprasti prie jos. Ðiuo metu tai egzistuoja tik su árankiais, skirtais statybos darbams. Þinoma, ðiandien internetas yra daþniausia priklausomybës nuo priklausomybës prieþastis. Be pavadinimo „Interneto priklausomybë“ lengva rasti tokius terminus kaip: tinklo alkoholizmas, tinklo priklausomybë, elektroninë priklausomybë, interneto holizmas, internetinë priklausomybë, infoholizmas, priklausomybë ir priklausomybë nuo kompiuterio. Kiekviena ið minëtø sàvokø apibûdina valstybæ, kuri skaièiuoja daugelá interneto naudojimo valandø, o tai turi neigiamà poveiká þmogaus veiklai tarpasmeniniame, psichologiniame, socialiniame, ðeiminiame ir gerame. Þmonës, nukentëjæ nuo ðios negalios, vis dar yra prisijungæ prie Statybos ir vis dar virtualioje realybëje, uþmirðdami pasaulá, kuris juos apima, pvz., Pritaikomus dienos laikus.

Kaip elgtis su priklausomu asmeniu ið interneto? Visø pirma, jûs neturite nuvertinti ðio taðko vertës. Puikiausias sprendimas yra iðsamus interneto priklausomumas ir gydymas Krokuvoje. Mûsø specialistai padës narkomanui pakeisti gebëjimà pasinaudoti naujoviðku metodu. Kai kuriais atvejais bûtina atskirti pacientà nuo kompiuterio, prijungto prie interneto. Mûsø patyrusiø specialistø sukurta terapija leidþia narkomanui gráþti á populiarø gyvenimà.