Namo lazerinis apdvietimas

Atsiþvelgiant á likusius objektus, galima iðskirti, kad kartais jame gali atsirasti nenuspëjamø situacijø. Vienas ið jø egzistuoja, kai staiga pritrûksta eismo ir per visà jo koridoriø, kai vietos yra visiðkai tamsoje. Namo savininkas þino, kaip tinkamai iðdëstyti taðkus gaisro gesinimo árenginiuose. Bet tada ne viskas turëtø bûti namuose, kad jame esantys þmonës jaustøsi saugûs net ir pavojingoje padëtyje.

Avarinio apðvietimo lempos yra ypaè svarbios, todël visada galite greitai rasti gatvæ, kurià reikia iðspræsti ið þinomo objekto. Tuomet jie turi bûti visiðkai árengti, susitarti dël visos aikðtelës aikðtës ir ypaè koridoriuose, kurie veda á evakuavimo duris. Svarbu átikinti, kad tokio apðvietimo árengimas nëra pernelyg sudëtingas, o tuo paèiu metu yra pakankamai ryðkios ðviesos.

Parduodant galite rasti daug naujø lempø, kurios atrodo avarinio apðvietimo klasëje, o tada, kà verta atkreipti dëmesá, yra tvirtas konstrukcijos patvarumas. Labai svarbu, kad, pavyzdþiui, pastate uþgesø gaisras. Toks apðvietimas turi bûti atsparus aukðtai temperatûrai, kad kiekvienas, pastatytas á pastato galimybes, turëtø pakankamai laiko iðvykti.

Renkantis tam tikrà avarinio apðvietimo lempà, verta paklausti naujausios nuomonës apie tai, kaip spinduliuoja spinduliai. Svarbu, kad ant potvyniø kiekvienos pastato statyba bûtø kitokia. Koridoriai statomi skirtingai, yra skirtingø ilgiø, o kartais ir aukðtis, ir toks apðvietimas turëtø bûti pritaikytas tam tikro objekto konstrukcijai. Tai bus tik viena diena, kai ji tikrai bus tokia plati praktinë plius, kad galës geriausiai atitikti savo vertæ.

Renkantis toká apðvietimà verta atkreipti dëmesá á paskutiná, kokiu pavidalu jie gali bûti sureguliuoti, ir, jei reikia, lengviau jà ájungti. Taip pat bûtina apskaièiuoti, kad jos pagrindinis dizainas yra pabrëþti pabëgëliø þenklus ir, be to, galimybes, kurias ketinama iðeiti. Dël ðios prieþasties galima tikëtis, kad avarinis apðvietimas nespindës taip lengvai, kaip svarbu.