Mesos parduotuve elblag

Mësos parduotuvës vitrina arba parduotuvë, rekomenduojanti parduoti pieno produktus, ðiame sûrie yra idealiai pritaikytas pasirinkimas, kuris uþima klientø akis parduotuviø languose. Tinkamai rodomi ir eksponuojami produktai skatina apsipirkti ir papildomai pateikia kokybiðkus árodymus. Kà reikëtø padaryti, kad pjaustyta mësa ar sûriai bûtø puikûs? Sprendimas yra profesionalus pjaustytuvas.

„Bizerba“ pjaustytuvai yra maðinos, suprojektuotos ðaldyti ir ðalto mësos, ir sûriø. Jie sudaro dabartines tradicines gravitacijos pjaustymo maðinas, kuriose árengtos ávairios funkcijos. „Bizerba“ pjaustytuvui yra vieno gabalo stabdymo plokðtë. Ði plokðtë yra labiau papuoðta drenaþo kanale, o taip pat padidintas stalo kraðtas. Visa tai neleidþia skysèiams laðëti ant skaitiklio. Maðinø galandiklius galima sëkmingai iðvalyti indaplovëje. Plotis po pjaustytuvu labai patobulintas, árengiant já su pakeltomis kojomis.

Pjaustytuvo savybës?Be to, jie taip pat leidþia tiksliai ir sveikai pjaustyti mësos, mësos ir sûrio dalis. Idealiai tinka pjauti tokius rezultatus kaip: deðra, kumpis, ðoninë, kepta, rûkyta ir virti mësa, kepsniai.

Árenginys ið „Bizerba“ árengtas su rankenëlëmis pjovimo storiui reguliuoti. Skalë yra nuo 0 iki 12 mm. Taèiau pusiau automatiniu pjovimu pjovimo storis yra iki 23 mm. Dël to pateikiamas pjovimo tikslumas. Be to, aptartos pjaustyklës atlieka automatiná grieþinëliams sukrauti funkcijà ir galimybæ áraðyti bûdà, kaip jie áterpiami á visas taikymo programas. Jûs galite uþdëti plokðèià, kamino, þvaigþdës, rozetæ ir supjaustyti tà patá produktà iki 4 stelaþø.

likimas„Bizerba“ pjaustymo maðinos yra naudojamos:- mësos augalai, \ t- prekyba maisto produktais,- specializuotos parduotuvës,- gastronomija,- maitinimo tinklai.

Maðinø korpusai pagaminti ið geriausiø gaminiø klasiø ir anoduoto aliuminio ðuliniø. Be to, maðina turi klaviatûrà. Trys pjovimo greièiai bus ásigyti tam, kad pritaikytumëte tam tikrà produktà. Be to, jis puoðiamas staleliu, skirtu gabalëliø gabaliukams laikyti.