Kopusto salotos su dideliu grubu

Yra daug kopûstø patiekalø, kurie mums patinka ir verèia jà supjaustyti á senas, maþas juosteles. Net ir raugintø kopûstø paruoðimas þiemai reikalauja maþinti didelá kopûstø lapø skaièiø - ir kai sunku jà apsunkinti paprastu peiliu, jums nereikia pasakyti visiems, kurie kada nors já naudojo. Yra daugybë ámoniø, turinèiø buitiniø gaminiø, turinèiø gerovæ, kuri labai padeda mums tobulinti tokius paprastai namø ruoðos darbus, kurie yra pastatyti bet kuriame namuose.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, mes galime leisti paruoðtus, jau susmulkintus kopûstus versle, taèiau daugelis moterø nori patys paruoðti raugintø kopûstø, nes modelis yra sodas, kuriame slepiasi darþovë. Tokius þmones tikrai padës kopûstø pjaustytuvas. Niekas negali já pakeisti paprastu naudojimu. Taigi, jei mums patinka kopûstø patiekalai, tai turëtø bûti ir mûsø paties siloso vykdymo atveju, kuris mums suteiks ne tik dþiaugsmà nuo jo ágyvendinimo, bet ir gerà, puikiai prieskoná turinèio daugelio patiekalø ingrediento.

Jis rekomenduojamas individualiam konservø ruoðimui, taèiau sëklos sëklos atveju já reikia supjaustyti smulkesniais gabalëliais, pjaustyti makaronus ir smulkinti kopûstus - ði funkcija yra fiziðkai sunki naudojant peilá, ir jûs visiðkai neskatinsite kopûstø ar geros ir puikios vitaminø salotos. Taèiau tai nebûtø tobula mûsø sveikatai! Pirkdami elektriná bulviø pjaustytuvà á kasà kainuoja apie 2-3 tûkst. Zlotø, tai yra gana daug, kai reikia maþo namø poreikiø, nors delikateso ar kolektyvinio maisto ámonës sëkmë yra ta pati investicija, kurios reikia. Þinoma, tai gali bûti pajamos, gautos pardavus skanias salotas arba senà lenkà, pagamintà ið nulio bigø, kurie tikriausiai mëgsta visus, kurie kada nors turëjo prieþastá já iðbandyti.