Kasos aparato gydytojai 2015

Mokesèiø kasos aparatai novitus maùa plus e yra patiekalas, registruojantis apyvartà, taip pat pajamø mokesèio ir PVM suma, kurià reikia sumokëti maþmeninei prekybai. Kasos aparatas yra elektroninis.

Kai kuriuose kasos aparatuose nëra vidinës atminties arba jie nenaudoja duomenø naudodami vidinæ atmintá, nes naudoja iðorinæ atmintá. Italijoje ir Graikijoje kasos aparatai atrodo panaðûs á Lenkijos banknotus, nors jie yra ðiek tiek skirtingai programuojami. Ástatymas, reglamentuojantis kasos aparatø naudojimà registruojant prekes, yra Finansø ministerijos ástatymas dël privalomo maþmeninës prekybos registro.

Ðis aktas verslininkui ápareigoja registruoti pardavimus naudodamasis kasos aparatu, kuris já registruoja kurdamas internetà ir skaièiuodamas sveikà biurà, rengdamas privalomà kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Kasos aparatai gali bûti skirstomi á nepriklausomus ir kompiuterinius. Sëkmingai ágyvendindami ðiuos pirmuosius kasos aparatus, jie yra aprûpinti programine áranga, ámontuota á elektroninio árenginio vidø. Kasos aparatai su ámontuota nepriklausoma sistema turi integruotà PLU kodø registrà, o jø klientas gali dirbti su kainomis, pavadinimais, kainomis ir brûkðniniais kodais, kurie laikomi parduodant produktus. Neabejotinai naudingas kasos aparatø pranaðumas, be abejo, yra greitesnio ásikiðimo á tam tikrà galimybæ galimybë, kurá galime pakeisti naudojant kompiuterinæ klaviatûrà. Tokie tiekimo bûdai yra atviresni naudoti, nes jie suteikia galimybæ sistemoje valdyti kelis kasos aparatus, kuriuos kontroliuoja IT specialistas arba asmuo, apmokytas vykdyti fiskalinæ programà.

Kankusta Duo

Kompiuterinëse sistemose naudojami spausdintuvai, prijungti prie kasos ir kompiuterio, naudojant specialià programinæ árangà. Nepriklausomai nuo pasirinkto fiskalinio kasininko, pasirûpinsime rezerviniu fiskaliniu kasos aparatu. Rezervinis kasos aparatas yra natûralus pranaðumas vieno ið áraðymo árankiø gedimo atveju. Specialaus prietaiso pirkimas pirmiausia turëtø bûti ádomus kiekviename dideliame prekybos ir paslaugø tinkle, tokiu atveju papildomo prietaiso pirkimas nëra didelë sàskaita, o vartotojo interesas yra svarbiausias. Sëkmingai mikroámonëms ekonominiai klausimai gali atlikti svarbesná vaidmená.