Kasos aparatas

Naudodamiesi kasos aparatais, mes esame kiekvienoje parduotuvëje ar prekybos centre - þodþiais, kuriuose manoma, kad maþmeninë prekyba. Ir ið pradþiø. Kas tai yra mokesèiø kasos aparatas?

Diet StarsDiet Stars - Pasirūpinkite, kad valgydami želė, veiksmingai sumažintumėte svorį!

Kasos aparatai, kitaip vadinami kasos aparatais, todël nieko kito, iðskyrus elektroniná patiekalà, dël kurio mes galime uþregistruoti apyvartà ir komerciniø mokesèiø bei PVM tarifà, gautà ið maþmeninës prekybos. Pasaulyje yra fiskaliniø árenginiø, neturinèiø fiskalinës atminties, o informacija apie pirkimus matoma iðorinëje saugomoje atmintyje.

Ðiuo metu Lenkijoje kasos aparatai turi fiskalinæ mintá apie OTP (vienkartinio programavimo savybes, kurios nurodomos unikaliu numeriu, kuriame pardavimo dienos pabaigoje uþregistruojamos grynosios ir mokesèiø sumos. Þinoma, taip pat turi bûti paraðyta bendra mokesèiø ir bendrosios kainos suma.

Kasos aparatø padalinys.Dël kasos statybos, registruotojas gali naudotis tam tikrais elektroniniø kasos aparatø (ECR kasos aparatais, kurie:- bendradarbiauti su kompiuteriais;- jie yra fiskaliniai spausdintuvai;- jie yra kompiuteriniai kasos aparatai;- POS / EPOS sistemos (pardavimo vieta / elektroninë pardavimo vieta;- jie yra grynøjø pinigø terminalai.

Sistemose, kurios naudojamos sumose, vis dar skirstomos á dvi pirmas sistemas:- autonominës sistemos (kasos aparato darbo programa ir taikomoji programa yra iðgautos kasos viduje, pavyzdþiui, POS, ECR, pilnas PLU prekiø bazë, kodø sàraðas, prekiø pavadinimai, priskirti PTU mokesèiø tarifø raidþiø simboliais (prekiø ir paslaugø mokestis;- kompiuterinës sistemos (dabartinëje kasoje nëra skaitmeninës klaviatûros, taèiau fiskalinis spausdintuvas turi keletà mygtukø, skirtø spausdinti kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Ðios sumos pardavimai atliekami naudojant programà, veikianèià kompiuteryje, kuri taip pat valdo fiskaliniø nurodymø rinkiná.

firma