Kasos aparatas pkd 86 90e

Visø fiskaliniø pinigø sutarèiø ásigijimas yra savarankiðkas, o ne tik mûsø teisinis & nbsp; Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti perkamas á fiskaliná kasos aparatà, nes jam reikia sumokëti PVM.

Pirkdami kasyklà mûsø sandëliui, ðis pirkimas priklauso nuo specialios paslaugos, kuria siekiama perkelti mûsø kasos reikalus. Krokuvoje esantys fiskaliniai kasos aparatai yra vieta, kur galite gauti visus fiskalinius árenginius, labiausiai tinkanèius konkreèiai srièiai. & nbsp; Tokios & nbsp; saugyklos darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ pakeisti sumà, uþprogramuotà pagal sumà, kai atitinkamos nuostatos, pagal kurias ateis mokesèiø pakeitimø suma. Tik ágaliotoji tarnyba gali pataisyti kasoje.

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, todël kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir turi kasos aparatà, turi þinoti darbo su paþeistu kasos aparatu taisykles. Sugadintas fiskalinis kasos aparatas turi bûti taip pat lengvai suremontuotas, kad nëra prasmës þalos faktoriui ir kaip ði þala daro átakà tolesniam parduotuvës veikimui. Tikriausiai gyvena, pavyzdþiui, kad spausdintuvas bûtø sugadintas, todël sàskaitoje gali bûti naudojamas tik tekstas. Vis dëlto ðiuo metu nebaigtas gavimas gali tapti prieþastimi, dël kurios mokesèiø inspekcija iðdavë jà iðdavusiai bendrovei ágaliojimus!

Todël, kai matome kasoje padarytà þalà, neturëtume jà remontuoti atskirai. Paþeisti pinigai turëtø bûti laikinai neátraukti á parduotuvës gamybà ir turi bûti ið kito aktyvaus kasos aparato, o jei tai nëra, uþdarykite parduotuvæ, kol árenginys bus suremontuotas. Atsiþvelgiant á tai, kad kasos gedimas gali trukdyti viso parduotuvës darbui, kasos paslaugos veikia iðskirtinai gerai ir stengiasi reguliariai arba per trumpiausià laikà paðalinti trûkumus. Nustaèius bet koká kasos apdorojimo defektà, mes neturime stengtis jà pataisyti á kità rankà - turëtumëte kreiptis á tarnybà ir susisiekti su techninës prieþiûros specialistu arba, þinoma, paimti grynuosius pinigus á tarnybos vietà, neátraukæ jo ir saugumo. Tokius procesus turëtume atlikti kuo greièiau, kad defektà bûtø galima suremontuoti ir kad jie galëtø gráþti ið kasos darbo.