Kasos aparatas nuo to laiko

Kaip matote, tie verslininkai, kurie nusprendþia patys pirkti kasos aparatus, gali remtis iþdo pavadinimu. Jie visada bus taikomi tik tais atvejais, kai verslo savininkai atlieka visus formalumus per nustatytà laikà. Pripaþinta, kad ástaiga yra fiskalinëje valiuta, kuri apskaièiuojama pagal mokesèiø mokëtojo pavadinimà kaip PVM mokëtojas. Taèiau jis gali árodyti, kad toks árenginys bus stiprus, jei nesate kepalas.

Be to, daugelis moterø mato galimybæ ðioje formoje sutaupyti daug lëðø. Paþymëtina, kad kasos aparatas, kuriame nëra kepiniø, yra visiðkai gràþintina sàskaita. Jis turi pozicijà, kai verslininkas pateikia atitinkamà paraiðkà, kurioje bus tokios galimybës, kai jo vardas ir pavardë, iðsami informacija apie adresà, taip pat mokesèiø mokëtojo kodas. Tuo metu, kai Mokesèiø tarnyba gauna paraiðkà kartu su nutarimais 25 dienø susitarimu, ji turëtø pervesti mokëjimo priemones á mokesèiø mokëtojo sàskaità, kurià jis perdavë kasoje.

Taèiau ne vatowiec turi pridëti prie to, kad tuo metu, kai mokesèiø inspekcija atlieka ðias procedûras, mokesèiø mokëtojui suteikiama tam tikra pasitikëjimo paskola. Tai rodo, kad pinigai, kuriuos verslininkas turës mokëti realiose situacijose, jei jis nevykdo savo tikslø. Taip gali atsitikti tokiu atveju, kai per trejus metus nuo kasos aparatø ádiegimo verslininkas nusprendþia uþdaryti savo verslà arba pasakoja apie jo bankrotà. Verslininkas turës sumokëti sumà, kurià jis gauna, taip pat tada, kai nusprendþia dël kokios nors prieþasties, kad jis ir toliau neuþdarys kasos aparatø statistikos.

Ið tiesø pagalvokite apie paskutinæ sistemà, ar tikrai sumokësite ádiegti fiskaliná kasà, jei dirbate kaip ne vatowiec. Todël, ypaè, yra teisinga, kai pramonë, kurioje ásitikinote, kad jûsø produktai ar pagalbiniai produktai yra ásitikinæ, nëra pakankamai gerai mokomi tam tikrame regione. Negalima pamirðti, kad sàraðo sudarymas vis dar uþima daug laiko, ypaè jei siûloma daug kitø produktø. Kitas fiskaliniø árenginiø naudojimo aspektas & nbsp; yra bûtinybë turëti materialinius iðteklius norint ásigyti fiskalinæ valiutà ir techninius patikrinimus. Jei vykdoma mikroámonë, gali pasirodyti, kad vienas asmuo bus per daug uþsiëmæs ávairiomis pareigomis, kad bendrovë galëtø dinamiðkai vystytis.