Kasos aparatas adtrus er a285p

Kiekvienas verslininkas, turintis fiskaliná kasà privaèioje ámonëje, kasdien kovoja su kitomis problemomis, kurias gali sukelti ðie árenginiai. Kaip ir bet kokia elektroninë áranga, kasos aparatai yra be defektø ir kartais sugadina. Ne ámonës savininkas þino, kad bet kuriuo metu, kai uþregistruojamas kasos aparatas, jis turëtø turëti naujà prietaisà, jei jis neveiks.

Dël to, kad trûksta atsarginiø kasos aparatø, skirtø parduoti produktus ar pagalbà, mokesèiø inspekcija gali skirti nuobaudas, nes dël to pagrindinio árenginio paskirstymo laikotarpiu pardavimo laiðkas nebus ámanomas. Dokumentuose, saugomuose kartu su kasos aparatu, turëtø bûti átraukta fiskalinë kasos aptarnavimo knyga. Ðiuo atveju ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir informacija apie kasø fiskalizavimà ar jo atminties pokyèius vis dar iðleidþiama. Paslaugø darbe norite ávesti unikalø numerá, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose naudojama suma, adresà. Visi ðie praneðimai yra bûtini norint sëkmingai kontroliuoti mokesèiø inspekcijà. Visi nauji produktai, susijæ su kasos þiniomis ir jø remontu, priklauso specializuotos tarnybos veiklai, su kuria kiekvienam verslininkui, naudojanèiam kasos aparatus, turëtø bûti pasiraðyta sutartis. Labai svarbu - apie kiekvienà kasos administratoriaus keitimà turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà. Pardavimai kasos aparatuose turëtø bûti atliekami nepertraukiamu bûdu, todël, sëkmingai uþpildant kasos aparatà, turite keistis nuomonëmis dël naujo, turint omenyje atmintinæ. Kasos aparato atminties skaitymas gali bûti atliekamas ir taisant, bet ir tik ágaliotam subjektui. Be to, jis turi bûti uþpildytas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, parengiama atitinkama ataskaita, kurios kopija patenka á mokesèiø inspekcijà ir kita - verslininkui. Jis privalo saugoti ðià ataskaità kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo trûkumas gali turëti átakos bausmës skyrimui.