Kasos aparatai su terminalu

Nesate tikri, kad jûsø ámonëje yra nurodytas fiskalinis kasos aparatas? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas uþregistruoti pardavimus kasoje priklauso nuo verslininkø, kurie prekiauja produktais ar paslaugomis asmenø (o ne ámoniø darbui.

Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ávedama keletas ðios prievolës iðimèiø.Kada galime laimëti ið paðalinimo ið kasos laikymo tikslo? Visø pirma, mûsø perëjimas á senus mokestinius metus uþ paðaliniø asmenø ir vienodo tarifo ûkininkø darbà negali uþtrukti daugiau nei 20 000. Lt. Jei mokestiniais metais pradëjome veikti, turësime apskaièiuoti dabartinæ santykiø ribà. Taèiau atkreipkite dëmesá, kad ðios ribos dydþiui átakos neturi pajamos, gautos pardavus ilgalaiká turtà, vidaus ir teisines vertes, kurioms taikomas nusidëvëjimas. Taèiau atminkite, kad tokie sandoriai turi bûti patvirtinti naudojant sàskaità faktûrà.Nepamirðkime, kad yra situacijø, nes bus tikslinga uþregistruoti pardavimus kasos aparate ir priversti mus be jokios prieþasties atleisti ið mûsø gautø pajamø. Jis taip pat prisimena, inter alia, skystø dujø, vidaus degimo varikliø ir jø populiariausiø pardavimø, automobiliø, priekabø ir puspriekabiø, konteineriø, transporto priemoniø daliø be mechaninio pavaros, motoriniø transporto priemoniø svetainiø (iðskyrus motociklus, radijo ir telekomunikacijø árangos srityje ir televizija, fotografijos áranga, brangiøjø metalø gaminiai, tabakas ir alkoholiniai produktai.Bûtinybë uþsiregistruoti fiskalinëje elzab jota e & nbsp; taip pat yra privaloma be jokios prieþasties daugiau parduoti kai kuriø paslaugø sëkmei. Yra, be kita ko, naujos paslaugos, pvz., Keleiviø veþimas automobiliø ryðiais, taksi transportavimas, motoriniø transporto priemoniø ir mopedø remontas, padangø keitimas, transporto priemoniø patikrinimai ir techniniai patikrinimai, medicinos ir odontologijos, teisinës, kosmetikos ir kirpyklø paslaugos.