Kasos aparatai gydytojams kada

Kiekvienas, kuris atsisako prekybos ir paslaugø, klausia apie kasos aparatà. Ar yra jokios prasmës? Ar turiu turëti toká kasos aparatà. Kai mûsø abejonës buvo iðsklaidytos ir þinome, kad turime tokià sumà, kyla kitas klausimas. Kokia suma man tinka. Mes pradedame ieðkoti internete. Ir mes vis maþiau þinome.Að taip pat pradëjau tokiu bûdu. Að susidûriau su tokia problema, taip pat daug jø perskaièiau, kai þinojau. Að paklausiau gydytojo draugo ir viskas tapo aiðku.

Suþinojau, kad kiekvienas kasos aparatas turi du numerius. Vienas ið jø yra unikalus kasos aparato taðkas. Yra árenginio gamintojo nurodytas numeris, kuris fiskalinës atminties metu ávedamas fiskalizavimo metu. Antrasis numeris yra registracijos punktas. Ðá kartà yra kompetentingos mokesèiø inspekcijos numeris. Áraðø skaièius turëtø bûti nuolat paþymëtas glaudþiam fiskaliniam patiekalui, taip pat ir knygoje áraðytam árenginiui. Að jau þinojau, ið kur gausite keistà numerá. Tokiu bûdu suþinojau, kokia áranga man bus geriausia. & Nbsp; & nbsp; Novitus kasos pliusas árodë, kad jis yra patogiausias ir paprastas. & nbsp; buvau labai laimingas. Jis ramiai atitiko visus mano lûkesèius. Mano verslui reikëjo fiskalinio árenginio, kurá galëèiau prijungti prie kitø elementø. Paaiðkëjo, kad man bereikalingai bijojo, kad neþinau, kokiø pinigø pirkti. Að nusipirkau patiekalà ir ið karto patyriau unikalø kasos numerá. Tada paþymëjau registracijos numerá. Mano pinigai buvo paruoðti ðiam dalykui. Prireikë maþiau laiko treniruoti komandà, nei tikëjausi. Gera grynieji pinigai reiðkia, kad jis vyksta „intuityviai“, nes nesukuriu nieko sudëtingo. Kai draugas atëjo pas mane ir paklausë, að neþinojau, kà pirkti pinigus, galëèiau tik ðypsotis. Ji apsigynë beveik su kasos aparatø specialistu. Ðiandien að þinau, kad mokëjæ tokià sumà internete - mes taip pat gausime profesionalø patarimø ir atsakysime á klausimus, kurie mums trukdo.Viskas, kas nauja, mums yra aiðkus „nerimà“. Taèiau, skaièiuojant tokius techninius pakeitimus, ið tiesø galite suteikti jums neátikëtinà dþiaugsmà. Jei mums reikia kaþko - nebijokite.