It sistema

Geras vardo sukûrimo vaizdas yra tik pusë mûðio. Antroje pusëje laikomi visi oficialûs klausimai, tinkamas atskyrimas, dokumentø rengimas ámonëje, kad tam tikru momentu juos bûtø galima greitai rasti, pvz., PIP ir jûsø paèiø þmoniø atveju. Siekiant palengvinti verslo valdymà, galite gauti integruotas IT programas. „Optima“ programos yra tarp tø, kurias vertina daugelis klientø.

Suinteresuotieji gali gauti demonstracinës programos „optima“ dalá ir iðbandyti jà funkcionalumo, sàsajos vertinimo ir kt. Poþiûriu. Programa taip pat gali bûti papraðyta kompaktiniame diske arba internetinëje licencijoje. Demo versija yra paprasta 60 dienø. Programa skirta „Windows“ aplinkai („Windows 7“ operacinë sistema (áskaitant „Starter“ galimybæ, „Windows Vista“ 2 pakeitimø paketas, „Windows XP SP 3“, „Windows Server 2003“ 2 pakeitimø paketas, „Windows Server 2008“ 2 pakeitimø paketas, „Windows Server 2008 R2“. Rekomenduojama minimali ekrano skiriamoji geba yra 1024x768.Sistemos administratorius privalo sukurti programà. Diegimo procesas atliekamas prieð garantijos sàlygø, vëlesniø licencijø patvirtinimà. Ádiegëjas patikrina, ar kompiuteris yra gerai iðdëstytas Comarch OPTIMA programos reikmëms. Kitas þingsnis yra aktyviø moduliø pasirinkimas Naudotojas pasirenka modulius, kuriems buvo ásigyta licencija. Pasirinkti komponentai bus svarbûs, kad vëliau pakeistumëte programos padëtá: Programa / Komunalinës paslaugos / Operatoriai. „Comarch OPTIMA“ programa yra duomenø bazë. Sëkmingai, kai vartotojas jau turi ádiegtà ir patogø serverá, jo konfigûracija yra sukonfigûruota programos reikmëms. Baigus statyti, nebûtina paleisti kompiuterio ið naujo.