Ibizneso amones programos apthvalgos

„Enova“ programinë áranga laikosi ERP (Enterprise Resource Planning klasës, ty programos, kuriomis remiamas prekës þenklo ir ámoniø iðtekliø valdymas. Jos gamintojas yra „Soneta Sp. z o.o. Ði programa yra integruota á moduliná reþimà. Kiekvienas ið jø moka uþ kità ámonës veiklos sritá (sàskaitø faktûrø iðraðymas, darbo uþmokesèio apskaièiavimas, þmogiðkøjø iðtekliø valdymas, apskaita, pardavimas, sandëlis, skolø iðieðkojimas ir kt.. Programinæ árangà galima ásigyti ið ágalioto partnerio, enova kraków.

„Enova“ programa yra ypaè paprasta. Jis puikiai tinka profesionaliai programinei árangai ir turtingiems veiklos metodams. „Dany“ yra skirta lengvoms ir vidutinëms ámonëms, diegianèioms kitose pramonës ðakose. Jo paslauga yra labai natûrali, nes aiðki grafinë sàsaja. Papildomi ir brangûs mokymo kursai nëra bûtini.„Enova“ programinë áranga suteikia jums galimybæ dirbti patogiai. yra graþus ir ilgalaikis sprendimas. Jei kyla problemø dël paslaugø, galite susisiekti su gamintoju arba ágaliotu atstovu, kuris atsakys á visus klausimus. Be to, licencijos sutartis suteikia klientui prieigà prie „karðto telefono linijos“ su gydytojais (5 dienas per savaitæ.„Enova“ programa buvo vidaus rinkoje nuo 2002 m., O tuo tarpu ji ágijo apie 6 500 ámoniø ir ámoniø. Jis taip pat buvo apdovanotas 2011 m. Inovacijomis ir „Grand Prix CRM 2007“.Ðis metodas ásijungia praëjus tam tikram laikui þinomø prekës þenklø klausimais. Jo plëtra nereikalauja keisti, migruoti informacijà ir keistis duomenø baze. „Enova“ saugo duomenis apie visà ámonës veiklos laikotarpá. Galima keistis tik vienu programos elementu.„Soneta“ taip pat sukûrë specialià programinës árangos versijà mokesèiø konsultavimo tarnybai ir apskaitos tarnyboms. Dël to galima aptarnauti vyrus apskaitos kryptimi, remiantis vienkartinëmis iðmokomis ir verslo knygomis.