Globalizacijos literatura

Kitø kalbø mokymasis - tai kiekis pasaulyje. Dabar ne tik anglø kalba yra greita, bet ir kitø kalbø, kai ieðkome darbo. Ið tikrøjø sunku rasti profesijà, kur kalba nëra naudinga. Tai yra Europos ir pasaulio atvirumo pasekmë. Be abejo, globalizacija turi daug naudos.

HerparenHerparen - Rûpinkitës savo kepenimis ir mëgaukitës savo sveikata!

Tai leidþia greitai perduoti tam tikrà kelià kilometrø atstumà tarp þmoniø, taip pat suteikia galimybæ rasti vaidmená daugelyje pasaulio kambariø. Taèiau tai taip pat yra tamsi pusë. Dël globalizacijos, net ir nepalikdami savo ðalies, esame priversti ágyti specialiø ágûdþiø, kuriø mums nereikëtø daugiau nei prieð deðimt metø. Pavyzdþiui, ðiandien, kai vieðbuèiø vadovai ieðko darbuotojø, jie beveik visada reikalauja anglø kalbos. Þinoma, kai kurie þmonës gyvena dabar neáprastai, nes atliekant net toká paprastà darbà, kaip valymas, daþnai reikia gebëti naudoti uþsienio kalbà. Vieðbuèiai, ypaè plaèiuose miestuose, yra aplankyti daugelio uþsienieèiø, o paslauga, nepriklausomai nuo to, kà ji daro, turi gyventi bute, kad galëtø bendrauti su jais. Ðtai kodël uþsienio kalbos yra populiarios, taèiau kai kurie þmonës atitinkamai kuriasi. Daugelis gali bendrauti uþsienio kalba, taèiau jie puikiai neþino. Todël, jei turime specializuotà tekstà, kurá mums reikia versti, normalaus þmogaus paieðka nëra taip paprasta. Kai kalbama apie teisinio vertimo árodymà, turite þinoti daug specializuotø terminø, kuriuos turi net uþsienio vertëjai. Tai neturëtø nustebinti, nes tikriausiai tam tikriems lenkams netgi savo kalba kalba paslaptingi specialistai. Todël nëra svarbu tikëtis, kad jie turës savo kolegø vokieèiø ar anglø kalbomis. Tam reikia tikslinio ðvietimo.