Ginekologijos motinos polka

Ginekologija eina á prieká. Dar yra modernesniø bûdø ieðkoti þmogaus kûno. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Didþiulë lytiniø santykiø moterø problema yra gimdos kaklelio vëþys, kuris ankstyvosiose jo ekstrahavimo stadijose yra visiðkai iðgydomas.

Taèiau sëkmingai pastebëjus nerimà kelianèius simptomus, kurie gali bûti tokios ligos raktas, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ðià ligà. Dël simptomø trûkumo, galbût yra gimdos sprendimas.

Toká tyrimà sudaro kolposkopas. Nëra nieko, iðskyrus mikroskopà su spekuliacija. Á makðtá ádedamas speculumas su tinkamu preparatu, kad bûtø galima patikrinti makðties pH. Ðis mikroskopas leis pasiekti trijø dimensijø efektà ir tuo pat metu padarys apraðà net iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø gerai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø kruopðèiai ávertintas, ar yra kokiø nors pokyèiø. Reikëtø prisiminti, kad jis turëtø pasirengti egzaminui. Ginekologas tikriausiai nurodys pacientui, kaip elgtis prieð egzaminà. Pirmiausia apie savaitæ prieð planuojamà tyrimà atsisakyti seksualiniø kontaktø ir ginekologinës patirties.

Moteris, kuriai atliekamas kolposkopas, paprastai yra profesionalioje ginekologinëje këdëje. Ðis testas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei grësmë yra grësmë, ginekologas gali nuspræsti imtis histerektomijos, tuomet turësite tam tikrà laikà nutraukti fiziná aktyvumà, nes jis bus turtingas jaustis labai nepatogiai. Ergonominiai parametrai yra svarbûs ðio árankio ir todël, kad yra veikiantis árenginys.