Gera knyga apie kontrolae

Ekonominë kontrolë yra neatsiejama kontrolës dalis bet kurioje kietoje ámonëje. Kontrolë yra pinigø medþiagø poreikio nustatymas, ámonës finansavimo metodø pelningumas, sànaudos ir pelnas, netgi finansinis likvidumas ir kapitalo investicijø efektyvumo analizë.

Kontrolæ galima suskirstyti á tris etapus:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo naudojama trisdeðimtmeèiais JAV. Jis nukentëjo nuo senojo þemyno, daugiausia dël Vokietijos bendroviø. Mes galime stebëti jos sistemingà plëtrà nuo 1950-øjø. Jis atëjo á savo pasaulá daugiausia dël tarptautiniø korporacijø filialo, nors vis populiaresnë suma ir maþos ámonës, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Tai lengva nurodyti, kad mes sprendþiame kontrolæ visur, kur vadovaujamasi ðiais aspektais:

- decentralizuotos orientavimo sistemos pavadinimas,- Ámonë siekia uþdirbti grieþtai apibrëþtus tikslus,- ádiegta paskatø sistema, kad ámonë veiktø efektyviau,- atliekama valdymo apskaita, kuri leidþia naudoti racionalius finansinius sprendimus;- gerai valdoma informacijos rinkimo sistema,

Finansinës kontrolës taisykliø ávedimas ámonëje automatiðkai diegia naujus produktus. Jos organizacinis vienetas, finansø atsiskaitymo sistema ir tekstø apyvarta pavadinime keièiasi. Tinkamo ekonominio valdymo atlikimas nëra papildomas be gerø kompiuteriø programø. Finansinës kontrolës srityje ypatingas dëmesys skiriamas efektyviam ámonës valdymui, kuris nëra svarbus, kai pereiname prie valdymo apskaitos.