Gamybos proceso diagrama

Vieðøjø komunaliniø paslaugø blokuose ir ávairiuose biuruose turëtø bûti saugos jungikliai. Jie yra gerai veikianèios iðankstinio áspëjimo sistemos elementai, o pastarieji daþniausiai yra atsparûs sprogimui ir gaisro gesinimo árenginiams. Jø dëka galite iðvengti tragedijos.

Saugumo jungikliai, raðomi skirtingø stiliø galia, taip pat gali bûti naudojami ávairiø formø galia.Pardavimai yra pigûs, naudojant saugos jungiklius su atskirais voþtuvais, kurie taip pat gali bûti sëkmingai naudojami tiek stumdomose, tiek pakreipiamose duryse. Jie gali bûti montuojami ant formø ar ant árangos. Apsauginiai apsaugai taip pat tinka apsauginiams jungikliams su savo voþtuvais. dangteliai gali bûti nuimami, taèiau prietaiso veikimo metu jie nori bûti tinkamai sumontuoti, nes jø impulsas yra árangos eksploatavimo saugos draudimas.Padëties jungikliai su saugos funkcija yra naudojami tiek maðinø, tiek konstrukcijø apsaugos nuo sprogimo srityje. Jø tikslas - gauti tradiciniø ES direktyvø.Kitas bûdas yra avarinio stabdymo linijos jungikliai. Jis naudojamas montavimui maðinose ir árankiuose, kurie negali bûti apdrausti naudojant nuimamus maðinø skydus. Linijiniai avarinio iðjungimo jungikliai, skirtingai nei pozicioniniai kontaktai, yra linkæ ájungti e-stop funkcijà visà kabelio ilgá.Saugos jungikliø tipas taip pat yra grandinës pertraukikliai ir dirþo átempimas. Mesti já á árenginius, kurie uþtikrina medþiagø perdavimà. Jø komanda yra stebëti dirþo átempimo laipsná. Tinkamai priverþus dirþà, jungiklis yra ájungtas.