Fizinis asmuo kuris gali buti atskaitytas id mokeseio

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, yra priverstas registruoti apyvartà kasoje. Tai technologija, leidþianti taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø tarnybomis. Taip yra dël to, kad ástatymas yra tikras.

Kà apie sugedusios kasos sëkmæ?

Tokiose situacijose árengti vadinamieji atsarginiai pinigai. Jo disponavimas nëra teisinis reikalavimas, todël kiekvieno vadovo naudai yra gerai ið anksto galvoti apie toká iðëjimà. Jis puikiai surenka á kitas avarines situacijas, kuriose reikalingas tinkamas árangos remontas. Mano nuomone, PVM ástatymas aiðkiai nurodo, kad jei neámanoma áraðyti apyvartos naudojant rezerviná kasà, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervø tarnyba gali apsaugoti nuo nereikalingos ir nenuspëjamos prastovos pozicijoje. Verta paminëti, kad norà ið rezervo kasos gauti reikia praneðti mokesèiø inspekcijai, informuojant apie árangos gedimà ir nukreipiant þinias apie pakaitiná árenginá.

Deja, tuo metu, kai buvo ádëta didelës pridëtinës vertës, kasos aparato trûkumas dabartinëje rezervavimo kasoje yra ribotas, nes reikia sustabdyti pardavimà. Neámanoma uþbaigti pardavimo, ir toks ágyvendinimas yra neteisëtas ir gali bûti derinamas su pasekmëmis didelës finansinës naðtos poþiûriu. Nepamirðkite situacijos, kai vartotojas papraðys tinkamo gavimo.

Todël turëtø bûti lengva informuoti apie remonto remonto ir paðto fiskaliniø spausdintuvø gedimà, taip pat apie mokesèiø administratoriø apie skylæ, kad bûtø uþregistruoti prietaiso remonto valandos áraðai ir tikriausiai klientai apie parduodamà vietà.

Tik internetinës prekybos atveju verslininkas neturi nutraukti savo darbo, taèiau tam reikalingos kelios sàlygos - saugomi áraðai turi aiðkiai nurodyti, kuriai medþiagai mokëjimas buvo priimtas; mokëjimas turi bûti atliekamas elektroniniu bûdu arba paðtu. Ðioje formoje pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus privilegijuotas áterpti PVM sàskaità faktûrà.