Fiskalinio spausdintuvo novitus tvarkykles

Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkio energijai kiekvienas finansinis ir fiskalinis spausdintuvas turi turëti reikalingà techninæ apþiûrà kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, kuris nepildo ðios formos, baudþiamas. Pirmoji pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatymines palûkanas, sukauptas nuo nusikaltimo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta paminëti, kad klientas privalo laikytis perþiûros termino, tik jis turi nurodyti patikrinimo datà.Kà tikrina paslauga?

Na, kasos sistemos pavadinimas „techninë apþvalga“ yra gana klaidinantis. Kodël? Kadangi patikrinimo metu tikrinami ðie kasos segmentai, uþ kuriuos mokama uþ apyvartos registravimà. Karininkas nenori ieðkoti gedimø, kurie gali sukelti viso kasos funkcionalumà, o að tik deramai susietu su pirmiau minëtomis dalimis ir jø elementais, kuriø gedimas gali bûti tikëtinas dël blogo mokëtino mokesèio skaièiavimo.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Norint perþiûrëti visà fiskaliná kasos aparatà, kartu su kiekviena teritorija paprastai svyruoja nuo 100 PLN iki 300 PLN.

Kiek kainuoja tokia apþvalga?Patikrinimas atliekamas darbe apie valandà, ne ilgiau kaip dvi valandas, tai priklauso nuo centrinës aptarnavimo technikos dalies. Neturime pinigø á tarnybà, o mes galime papraðyti, kad uþ ðios formos ágyvendinimà atsakingi þmonës pasiektø Lenkijos ámonæ, ji bûtø laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad audità gali atlikti tik serviso knygoje uþsiregistravæs techninës prieþiûros specialistas. Todël tai lemia tai, kad visi techninës prieþiûros specialisto veiksmai turi bûti pradëti eksploatuoti. Áraðai taip pat turi bûti nedviprasmiðki, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Labai svarbu prisiminti ðià formà, nes ðios ámonës kaina nëra didelë, o techninës perþiûros trukmë trunka ilgai.