Fiskaline kasos perlo klaida 30

Finansø ministro ásakyme, kuris ásigalioja nuo 2015 m. Kovo 1 d., Teismams, teikiantiems teisinæ pagalbà individualiems vartotojams, nustatoma pareiga naudoti kasos aparatus. Ðie mainai taip pat apims mokesèiø konsultantus ðalia advokatø. Taèiau jie netarnaus notarø. Apskritai kasos aparatai skirti apsaugoti klientus, kurie ne visada gauna pagalbos patvirtinimà. Mobilieji fiskaliniai biurai yra specialiai skirti advokatams ir mokesèiø konsultantams.

Finansø ministerijos uþsakyta fiskalinës registracijos tvarka apims teisines ir medicinines profesijas dabartinëje dantø, kosmetikos, gastronomijos ir mechaninëse srityse. Deja, ji jau turës kasmet uþdirbtø pajamø sumà. Jø pobûdis bus prilygintas antrajam konkursui, kurá ðis ásipareigojimas buvo pristatytas labai greitai. Iki dabartinio sezono advokatai buvo atleisti nuo poreikio naudoti kasos aparatus, nes jø metinis darbo uþmokestis nevirðijo dvideðimt tûkstanèiø zlotø.Veislë, naudojama veislei palaikyti, yra ta, kad visi advokatai, teikiantys paslaugas fiziniø asmenø, kurie neuþsiima verslu, padëjimui, turës uþsiregistruoti fiskalinëse kiðenëse, be jokios prieþasties mokëti.Ástatymø leidëjo palengvinimas yra advokatams, kurie tik nori energijos rinkoje. Teisinës pagalbos teikimo atveju 2015 m. Teisininkai bus atleisti nuo turto prievolës nuo kasos dviejø mënesiø geguþës mënesá, kai jie pradës statyti paprastas paslaugas.Ministerija uþtikrina, kad mokesèiø mokëtojai, kurie registruojasi naudodamiesi mûsø paslaugø kasos aparatais, susigràþins didesnæ sànaudø grupæ, kad juos gautø. Tuomet jis yra tikras poveikis taip pat ir teisininkø teikiamai prekybai, taip pat vartotojø saugumui. Darbe tai reiðkia, kad nuo 2015 m. Kovo 1 d. Gali bûti reikalaujama, kad visi advokatø kontoros vartotojai iðduotø kvità, kuris patvirtintø teisinës pagalbos priëmimo faktà.Kalbant apie notarus, jiems nereikës uþsiregistruoti paslaugø valiuta, bet tik kaip veikla, átraukta á áraðà á saugyklà A, be to, jei nëra virðyta 20 000-oji áplaukos riba, arba jei mokëjimas bus visiðkai negrynaisiais.