Finansines likvidumo formulae

Aliviolan

Personalo mokymas yra ypaè svarbus aspektas ðiuolaikinëse ámonëse ir þmogiðkøjø iðtekliø valdyme. Iki ðiol þmoniø ðvietimas daþnai buvo ignoruojamas arba ignoruojamas, taèiau ðiandien gerai þinoma, kad tinkamai apmokytas personalas yra raktas á pelnà ámonëje.

Daþnai þmonës yra gerokai didesni potencialai, nei jie galëjo iðleisti pradþioje, bet tik tada iðgauti tai svarbu, jei jie tinkamai pasirengæ knygai ir galës iðsivystyti visapusiðkai. Darbuotojø ðvietimo aspektø aplaidumas didesniame lygyje siunèiamas á stagnacijà ir sumaþëja praktikos efektyvumas bet kurioje ámonëje, maþëja vaizduotë ir atliekamø uþduoèiø forma.

Mokymas suteikia darbuotojams galimybæ progresuoti laukø galioje. Jiems galima ne tik didinti profesinæ kvalifikacijà ir ásigyti daugybæ minkðtøjø ágûdþiø, bet ir ágyti motyvacijà skaityti ir bûti patenkinti uþduotimis. Yra pavojus, kad darbuotojai, kurie negalës kurti savo savybiø ir pagerinti savo þinias, nuobodu su ðia funkcija ir pamirðs ásitraukti á tà valstybæ, kurioje atrodysime. Todël svarbu, kad þmogiðkøjø iðtekliø specialistas atsidurtø tam tikroje ámonëje, kuri, kita vertus, rûpinsis reikiamu ir geru sveèiø mokymu. Dël to bus pasiekti geresni rezultatai, o ne tik darbuotojai, bet ir darbdaviai. Bendrovë gaus daug savo darbuotojø akyse ir sustiprins bûsimøjø kandidatø pozityvø poþiûrá á vietos pozicijas.