Enova naujas apskaitos laikotarpis

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai per daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad medþiaga bûtø tobulesnë. Jø tobulumas vis dar grieþtai laikomasi vyrø, kurie gali sukurti visà parà teikiamà pagalbà septynias dienas per savaitæ. Visi klientai yra naudojami atskirai. Gerai þinomas ir glaudus bendradarbiavimas leido sukurti programinæ árangà taip, kad jis gyvens net ðvaresniu ir praktiðkesniu, kad IT rinkoje nebûtø lengva.

„Enova Kadry i Pùace“ programa yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko gerø iðtekliø valdymà kiekvienoje ámonëje. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli ar keli tûkstanèiai darbuotojø. Ði programa atvaizduoja sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà su puikiomis galimybëmis ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Abu, jei jis ieðko HR duomenø áraðo, skaièiuojant ZUS, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga skirta daugeliui gavëjø. Jie gali apimti, inter alia, valdybos, apskaitos biurø, ámoniø, teikianèiø paslaugas ið darbo ar personalo áraðø, þmones, taip pat þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus ar darbo uþmokesèio darbuotojus.

Verta pasitikëti kompanija, turinti ilgametæ patirtá. Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“, skirtà þinomos ámonës plëtrai ir efektyvesniam valdymui. Programa suteikia jums pranaðumø tobulinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos veikimà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø ávedimà á visas þinias apie þmones. Programinë áranga taupo laikà þmogiðkøjø iðtekliø skyriui ir padeda ðiam skyriui natûraliai dirbti. Programa garantuoja visiðkà suderinamumà su kai kuriomis taisyklëmis ir ástatymais nustatytais reikalavimais, kurie patenka á visà mûsø pasaulio teritorijà.

Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“ ir nurodykite, kad IT personalas yra prieinamas 24 dienas per dienà, septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, sukonfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës IT sistemà, skirtà dalintis su programine áranga.