Ekologine mados paroda darthelyje

Ðá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo patikrinti, kà dizaineriai sutelkë á sezonà. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou reiðkë grieþèiausià faktà, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik normalûs ir ðviesûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais maxi sijonais, pagamintais ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams dizaineriai moterims, be kita ko, pasiûlë pintiems skrybëlëms su daugybe þiedø, puoðtø nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþios vestuviø kûrinys, sukurtas ypaè dël ðios prieþasties. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris planavo likti anonimiðkai. Be to, kai kurie drabuþiai ið labiausiai nutolusiø kolekcijø buvo parduoti aukcione. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus rodomos artimiausiame vaiko namuose. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius subtilius ir gerus veiksmus. Savininkas pakartotinai paskelbë mûsø straipsnius apie aukcionus, taip pat ir tuomet, kai pardavimo vieta buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks verslà jau geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø atsakingos ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Jo drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Ji turi nedaug gamyklø dideliame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant paèius efektyviausius siuvëjus, siuvëjus ir dizainerius. Koks geras laikas ðiam pavadinimui suteikia kolekcijø suderinamumà su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra rimtas atpaþinimas, kad visada prieð priimant parduotuvæ, tuos, kurie nori iðlikti ilgose eilëse nuo ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinës bendrovës poveikis jau daugelá metø buvo labai populiarus tarp vartotojø tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukrenta, jau nekalbant apie gautø apdovanojimø galià ir bando padaryti geriausios kokybës prekes.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecinui