Dulkio padalinimas elektrostatiniame nusodintuve

Prieð ádiegiant visà tam tikros vietos dulkiø surinkimo sistemà, reikia árengti gerà dulkiø iðtraukimo sistemà. Tinkama sistema, t. Y. Sistema, specialiai sukurta, individualiai pritaikyta buto, turinèio skirtingà apdulkinimà, poreikiams.

Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas yra paslauga, kurià turëtø uþsakyti atitinkama inþinerinë ámonë. Prieð biurà, o greièiau savo darbuotojus, bus sprendþiamas kûno dizainas ankstyvaisiais etapais, jiems reikia patirti namà ir atlikti iðsamius klausimus bei praktikà. Pasirinkus tinkamas vëdinimo maðinas, ið pradþiø bûtina susipaþinti su gamyklos gamybos ypatumais ir atlikti pirmuosius projektavimo darbus, remiantis stebëjimais ir kontrolëmis. Viskas turi bûti logiðka ir ðviesi, kad ateityje suprojektuota dulkiø iðtraukimo sistema bûtø tinkamai suprojektuota þinomoje institucijoje. Ðiø prieðprojektiniø tyrimø metu svarbiausia yra oro greièio ávertinimas uþterðtoje patalpoje, svarbu paskirstyti oro srautø kieká bute pagal sanepidu dalis ir ávertinti oro greitá vamzdynuose, kad bûtø iðvengta uþterðimo. Jei tinkamai ir teisingai ávertinsite ir pateiksite visà reikalingà informacijà, dulkiø surinkimo sistema bus suprojektuota gerai, tai bus mûsø darbo atlikimo perspektyva, o jos kursai nebus per dideli. Visas dulkiø ðalinimo metodas labiau puèia á ðvieþià oro salæ, o þiemos sezono metu gaivus oras. Pasirinkdami tinkamus pjovimo árenginius ir tinkamus dulkiø surinkëjus, oras yra svarbus ne tik valyti, bet ir gauti já ðilumos ar aukðto oro pavidalu. Tinkamai suprojektuota dulkiø ðalinimo sistema, patvirtinta gamyklos valdymo personalo, yra pakankama, kad jà bûtø galima suteikti ir iðlaikyti ir iðvalyti, kad iðvengtø uþpildymo ir nuolatinës þalos. Tokio árenginio dëka, visi blaðkantys ir vëdinantys árenginiai bus lengvi, jie taip pat galës pilnai naudotis savo jëga, o darbuotojai dirbs gerai iðvalytuose apartamentuose.