Drabuthio gamintojo didmenine prekyba

Praëjusá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë su atitinkamu sezonu. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo grieþèiausiu bûdu ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Vidutiniðkai galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gebëjimams panaudoti tik kasdieniai ir erdvûs spalvotø spalvø audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nertø. Tarp jø buvo malonus nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su frills ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po ðou buvo sukurtas ðiam ðansui paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug populiariausiø kolekcijø drabuþiø. Didelës pajamos ið ðio pardavimo bus paþymëtos kaip ðeimos namai. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir pozityvius veiksmus. Jos savininkai jau daug kartø investavo á mûsø dainø pardavimà, taip pat kaip pardavimo medþiaga buvo apsilankymas pasirinktoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á punktus jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja sukurti kompiuteriø verslà, kuriame kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena ið labiausiai sukomplektuotø drabuþiø gamintojø. Jame yra keletas gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, daugelio geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø pirmtakoje. Kiekvienà kartà, ðis pavadinimas sudaro kolekcijas pagal gerai þinomus Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos labai sunkiai atpaþásta, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie yra pasiruoðæ didelëje eilëje ið ypatingo ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo rezultatai jau daugelá metø, tiek pasaulyje, tiek uþsienyje yra labai populiarûs. Raðydama apie jà, ji neiðeina, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, kà jie naudoja, kad poveikis yra aukðèiausia.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai