Direktyva eu 93 42 ewg

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Tai apima produktus, skirtus knygoms zonose, kurioms gresia sprogimas. Ðie gaminiai turi atitikti grieþtus reikalavimus, kurie taikomi ne tik saugai, bet ir sveikatos prieþiûrai. ATEX direktyvoje yra atitikties vertinimo procedûros.

https://hforte.eu/lt/Hallu Motion - Veiksmingas sprendimas haluksui be operacijos!

Kalbant apie aptariamo norminio akto nuostatas, saugos lygis ir visos susijusios vertinimo procedûros labai priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje tam tikra áranga bus naudojama.ATEX direktyva nustato grieþtus reikalavimus, kuriuos turi atitikti tam tikras produktas, kad bûtø galima eksploatuoti potencialiai sprogiose atmosferose. Taèiau kokios zonos tu turi galvoje? Visø pirma, kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra didelë tikimybë, kad metanas arba akmens dulkiø sprogimas.

ATEX direktyvoje iðsamiai apibûdinta árangos kokybë. Jis yra du ið jø. Centrinëje grupëje pasirenkami árenginiai, kurie priskiriami minos po þeme, taip pat zonose, kuriose gali bûti metano sprogimas. Antroji grupë yra nukreipta á prietaisus, esanèius prieðingose vietose ir kurioms gresia sprogi aplinka.

Ði direktyva nustato esminius reikalavimus visiems þmonëms, uþdirbantiems vietose, kuriose yra metano ar akmens dulkiø sprogimo pavojus. Suderintos dalys lengvai nustatomos jautresniais reikalavimais.

Reikëtø nepamirðti, kad patiekalai, priimami dirbti netoli tø, kuriems gresia pavojus sprogimui, turëtø bûti paþenklinti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþintas uþ þenklo, kuris turëtø bûti didelis, matomas, nuolatinis ir áskaitomas.

Notifikuojanèioji institucija nagrinëja visà kontrolës ar individualiø patiekalø sistemà, kad uþtikrintø bendradarbiavimà su galiojanèiomis taisyklëmis ir direktyvos lûkesèiais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX 2014/34 / ES taisyklë.