Chemijos pramone 2009 m

Pramoniniuose pastatuose, ypaè susijusiuose su chemijos, elektros ir dujø pramone, kyla rimtø nelaimingø atsitikimø, pvz., Gaisrø, pavojingø medþiagø nuotëkio, rizika, kuri gali bûti padaryta dideliais padariniais daugeliui árenginio darbuotojø, taip pat ir aplinkai. Daugelis statistiniø duomenø rodo, kad didþiausia problema yra iðleista nuo rizikos valdymo stiliaus, o proceso saugumas dabar priklauso nuo ðio elemento problemos.

Rizikos valdyme ávairûs metodai yra grindþiami tikëtinø ávykiø tikimybës skaièiavimais. Yra panaðûs lyginamieji metodai su kitais panaðiais objektais, perþiûra ir analitika. Be to, galimø nelaimingø atsitikimø pasekmës ir skirstomos á kokybæ pagal grësmës laipsná. Ji tiksliai nereglamentuoja, kad negalite atsiþvelgti á grësmes, turinèias maþesná pasekmiø lygá - turëtumëte vengti bet kokio neigiamo ávykio.

Proceso saugumas & nbsp; yra proceso saugumas, pagrástas reguliariu águlos mokymu, ir asmenys, atsakingi uþ vienà proceso saugà, turëtø bûti tam tikri specialistai. Nesvarbu, kad dirbdami ir pridedant pramoninës patalpos darbuotojus ðá aspektà tiksliai nepaþeiskite. Taip pat reikia atsiþvelgti á kitus elementus. Tikslinë prieþiûra áprastais intervalais, uþtikrinant pakankamà kieká ir árangos þenklà, sudarant galimybæ paðalinti avarijos padarinius (pvz., Gesintuvai gaisro gesinimo árenginyje, evakuacijos marðrutai, tai yra didþiàjà dalá, kà turëtø apsvarstyti atsargus árenginiø valdytojas. Rizikos nepaisymo pasekmës daþniausiai sukelia priemonës uþdarymà teisiniø pasekmiø ir nuobaudø, poreikis atlyginti þalà darbuotojams ir þmonëms, patyrusiems aplink gamyklas, kurie gali patirti didþiàjà dalá plëtros planams skirtø lëðø. Iðlaikytas proceso saugumas ir plëtra pagal tam tikrà kokybæ turëtø bûti gërimai ið svarbesniø valdymo komponentø, kiekvienas objektas.