Buferinis konvejeris

Kirminai, taip pat vadinami konvejeriais, yra daþniausiai naudojami palaidø medþiagø gabenimo ir iðdavimo priedai. Juos randame beveik bet kurioje parduotuvëje, gaminanèioje sausus miðinius, bet ne tik. Vietos, kuriose padavimo árenginiai randa jø taikymà, yra gera galia, taèiau jø neámanoma pakeisti.

Sraigtinis tiektuvas yra árankis, kuris atlieka ávairias dulkes, labai ribotas grûdø, turinèiø didelæ granulæ. Dël ðios prieþasties jos taikymas yra labai didelis. Be to, papildomas ðio sprendimo privalumas yra tai, kad ðiø dulkiø perveþimas gali vykti tiek laiko, kai ir tam tikru kampu.

Yra sraigtiniø konvejeriø padalijimas vamzdþiø ir loveliø konvejeriams. Svarbiausi ið jø reiðkia didesná efektyvumà ir, atitinkamai, didesná efektyvumà. Kaip ir konvejeriai, jø didelis privalumas yra tai, kad jie leidþia patekti á konvejerá prie suolø, kuris yra privalomas tais atvejais, kai reikia kontroliuoti transporto marðrutà.

Projektuojant sraigtinius konvejerius pirmiausia naudojama viena valanda. Gerai pasirinkti produktai ir specifinë konstrukcija garantuoja ilgà tokios patalpos tarnavimo laikà ir patikimumà, pavyzdþiui, sunkiø abrazyviniø medþiagø atveju.

Svarbu, kad sraigtiniai konvejeriai dar bûtø pagaminti kartu su individualiomis naudotojo pateiktomis gairëmis. Prietaiso ilgis ir skersmuo yra ypaè svarbûs, bet taip pat ir áleidimo ir iðleidimo vieta bei polinkio kampas. Daþnai, naudojant áranká ypaè sunkiomis sàlygomis, gaminamos sustiprintos pakavimo versijos.

Populiarus plotø, kuriuose gali bûti naudojamas dëklas, asortimentas yra populiarus. Jie taip pat randami betono gamyklose, ðalia ðildymo krosniø ir maisto pramonëje. Labai daþnai jie naudojami grûdø perdirbimo metu, kad bûtø galima já ieðkoti arba valyti. Kirminø tiektuvai taip pat nori augintojams, kurie maiðosi ir duoda sausus maisto produktus.