Budizmo neigiamos emocijos

Mums visiems kartais bûna blogesniø momentø iðlaikyti, kartais prislëgti ar nerimauti. Daþnai tokios sàlygos yra blogos ir stresinës patirties rezultatas artimame bute, kurio negalime daryti. Mylimojo mirtis, draugo praradimas, santuokos nutraukimas, ligos, praradimas ar darbo kaita neabejotinai neabejotinai sudaro daugybæ sàlygø. Áprasta, kad tokiø formø átakoje jauèiatës priblokðti, depresija ir sunku. Visuomet tokia valstybë turëtø anksèiau ar vëliau praeiti savaime á laiko galià. Kaip elgtis, kai tai tikrai neávyksta?

magneto 500

Ar jauèiatës nuolat depresija ir priblokðti, blogos nuotaikos nuolat gyvena savaites? Ar naudojate juos prarasti ryðá su panaðiomis ar nepaisydami savo pareigø? Atminkite, kad ne kiekviena þaizda iðgydo save. Kartais turëtume pasiekti profesionalià pagalbà - ðiuolaikiniais laikais ji nieko blogo. Kai neigiamø ávykiø poveikis perëmë jûsø gyvenimà, psichikos sveikatos klinika gali bûti naudinga.

Fone - psichiatrijos klinika, patyræ ir sertifikuoti gydytojai (psichologas, psichiatras, seksologas, psichoterapeutas. Ið savo simboliø galite sukurti profesionalias konsultacijas ir pagalbà. Prieðingai, nei teigia bendrosios nuomonës, ðiø gydytojø pagalba yra skirta ne tik moterims, serganèioms sunkia psichine liga - prieðingai - kiekvienas, kuris ilgà laikà buvo nervingas dël bet kokios psichologinës klasës problemos, net jei simptomai nëra labai tinkami. Nepaisydami blogos nuotaikos gali atsirasti tokiø ligø kaip depresija ir neurozë. Jie þymiai trukdo pacientø likimui, o gydymo metu gydymas gali bûti labai ilgas.

Pirmà kartà lankantis psichikos sveikatos klinikoje turësite galimybæ susitikti su psichologu konsultaciniame susitikime. Toks susitikimas apima planà atlikti diagnozæ, suteikti pagalbà ir nustatyti tolesnius veiksmus, pvz., Galimybæ kreiptis á psichiatrà arba psichoterapijà su gydytoju.