Bosch oro kondicionavimo arangos aptarnavimas

Kasos aparatas yra bûtinas ne tik árangos gedimo metu, bet ir privalomojo kasos èekio metu, taip pat kai pradedame ir baigiame operacijas. Pagal ástatymà vienintelis asmuo, kuris, negavæs kasos aparato, gali bûti suinteresuotas jo taisymu, yra aptarnavimo padalinio, turinèio atitinkamus leidimus, darbuotojas. Labai daþnai teisiø gavimas yra toks:

leidimai:- aptarnaujanti bendrovë kreipiasi á kasos pardavëjà su galimybe steigti bendradarbiavimà ir ratifikuoti platinimo sutartá,- gavæs sutikimà, jis per kelis du þmones nukreipia á sertifikavimo mokymà, kurá baigia egzaminas. Mokymo tvarka serviso technikas gauna leidimà visø tipø fiskaliniams árenginiams, kurie yra nustatyti gamintojo gebëjimuose.- atlikus puikø bandymo atlikimà, techninës prieþiûros specialistas gauna vardà ir tapatybës kortelæ bei uþpildo fiskaliná modulá. Kita vertus, gamintojas supaþindina technikos specialistus su asmenø, kurie turi teisæ atlikti garantijos ir ne garantijos remontà, taip pat atitinkamø techniniø patikrinimø sàraðà, taip pat siunèia duomenis mokesèiø inspekcijai.

ádomybës:Teisë suteikiama vieneriø metø lygiu ir atsiranda tinkamo tipo kasos aparatu - iðlaidø pabaiga nesuteikia karininkui prieþiûros visiems vieno gamintojo fiskaliniams árenginiams, bet tik atleidþiant nuo pasirinktø modeliø sprendimus.Kareivis yra priverstas nuolat pradëti savo kvalifikacijà pradedant gaminiø dirbtuvëse, jis turëtø ir kiekvienais metais palikti gamintojui laiðkà su pratæsti galiojimo laikotarpá.Tarpininkavimo sutartyje nustatytas reikalavimas yra tai, kad aptarnavimo ámonë yra atsarginiø daliø sandëlis, taip pat valdymo ir matavimo áranga bei aparatai. Be to, paslauga yra priversta aprûpinti vartotojus naudojimosi temomis, kylanèiomis ið gamintojo.Ágaliotasis techninës prieþiûros specialistas, kuris nesuteikia finansiniø paslaugø paskutinës atitinkamos formos forma, neturi teisës verstis þurnalu ir jam turi skirti gamintojo tapatybæ. Karininkas gali naudoti kasos aparatus, bet tik tuo atveju, jei jis yra bendrovës darbuotojas, susijæs su gamintojo platinimo sutartimi.